Το νέο μοντέλο λειτουργίας των Τραπεζών

Το νέο μοντέλο λειτουργίας των Τραπεζών
Ο  Τραπεζικός Τομέας διεθνώς, όπως προκύπτει από μελέτες διεθνών συμβουλευτικών οίκων, συνεχίζει να επανασχεδιάζεται μέσω  διευρυμένου συνόλου μεταρρυθμίσεων

και σχετικών πρωτοβουλιών σε παγκόσμιο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Κάθε δε μία από αυτές τις πρωτοβουλίες μεταρρυθμίσεων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, στην προστασία των επενδυτών και των καταναλωτών καθιστώντας έτσι ευκολότερα την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εκπηγάζουν από τις τράπεζες που αποτυγχάνουν να είναι βιώσιμες, με βάση του δείκτες μέτρησης τους που τώρα προσδιορίζονται με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ.

Οι Αποτυχημένες Τράπεζες, όπως έχει αποδειχθεί και στην χώρα μας, συνήθως επιφέρουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις υγιείς τράπεζες και στα ισχύοντα επιχειρηματικά μοντέλα λειτουργίας τους που τελικά όμως την πληρώνουν οι καταθέτες πελάτες των τραπεζών, οι μέτοχοι καθώς και η πραγματική οικονομία, όπως ειδικότερα έχει αποδειχθεί στο νησί μου την Κύπρο, που σήμερα βρίσκεται σε μια μακρά και δύσκολη οικονομική πορεία.

  1. Βασικές Πολιτικές που Οδηγούν σε Μεταρρυθμίσεις

Υπάρχει ένας αριθμός παραγόντων κλειδιά επηρεασμού, κοινά για τις τρεις περιοχές (παγκόσμιο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), που ήδη επηρεάζει ή θα επηρεάσει την ισχύουσα και μελλοντική στρατηγική, τα επιχειρηματικά μοντέλα, το μέγεθος, το σχήμα, την δομή, και το κόστος των τραπεζών στα επόμενα λίγα χρόνια.

1.1. Συστημικός Κίνδυνος , Αποκατάσταση και Αποφασιστικός Σχεδιασμός- Πρόσθετος παράγοντας κεφάλαιο και εποπτικές διαστάσεις για συστηματικά ενδιαφέρουσες τράπεζες και εποπτικές πιέσεις για νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

1.2. Κεφαλαιακή και Χρηματοδοτική Στρατηγική – Αυξανόμενα σε ύψος κεφάλαια και χρηματοδοτικό κόστος και ισχνότεροι ισολογισμοί.

1.3. Εποπτεία και Αναφορές – Πιο εντεινόμενη εποπτεία και συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις αναφορών.

1.4. Διακυβέρνηση και Αμοιβές – Η Εταιρική διακυβέρνηση και ο έλεγχος αμοιβών προσθέτουν υπευθυνότητα και μέτρα κλειδιά διασφάλισης κινδύνων

1.5. Ημερήσια Διάταξη Πελατών – περισσότεροι έλεγχοι και ισορροπίες για την αποφυγή κακών δανείων που οδηγούν σε επισφάλειες.

2. Βασικές Εμπλοκές Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων.

Υπάρχουν αρκετά θέματα που εκπηγάζουν από την μόλυνση κρίσης εξυπηρέτησης χρεών (contagious debt crisis) και την χιονοστιβάδα των θεσμικών μεταρρυθμίσεων (regulatory reforms) κυρίως όμως δύο έννοιες είναι ιδιαίτερα οι πιο κρίσιμες.

2.1. Δομικές Μεταρρυθμίσεις και Νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα

Η διαδικασία ανάληψης πολύπλοκων επιχειρηματικών και δομικών μεταρρυθμίσεων προσαρμοζόμενες σε νέους τρόπους επιχειρηματικού γίγνεσθαι απαιτεί σημαντικό χρόνο, γνώση και χρήμα. Οι τράπεζες είναι υπό μεγάλη πίεση να προσδιορίσουν στρατηγικές και επιχειρηματικές λειτουργίες που θα μεγιστοποιήσουν την αξία τους (maximizetheirvalue) σε ανταπόκριση ενός θλιβερού οικονομικού κλίματος και μίας μακράς λίστας θεσμικών απαιτήσεων.

2.2. Κόστος Μεταρρυθμίσεων και η Επίδραση στην Ανάπτυξη

Τα Ιστορικά υψηλά τραπεζικά κέρδη φαίνεται απίθανα να ξανά-υπάρξουν ούτε θα υπάρξουν οι εμπνεόμενοι επενδυτές.

Συνδυασμένα τα προαναφερόμενα με τις υποβαθμίσεις των μεγαλυτέρων τραπεζών και των πιέσεων να καλύψουν το κόστος κεφαλαίου είναι κατάλληλο θέμα να μελετηθεί από όλους μας, ειδικότερα από τους πανεπιστημιακούς μας δασκάλους, επειδή είμαστε όλοι στο ίδιο «φορτωμένο πλοίο ή για όσους δεν τους αρέσει η θάλασσα σε ένα αργό τραίνο» όπου το κόστος μεταρρυθμίσεων ξεπερνά το όφελος και οδηγή σε μία αναγκαία αργή οικονομική ανάπτυξη.

Αντιγράφοντας από τον Κανονισμό 575/2013 - Όπως ορίζει η έκθεση της ομάδας de Larosière της 25ης Φεβρουαρίου 2009 («έκθεση de Larosière»), «ένα κράτος μέλος πρέπει να μπορεί να εγκρίνει αυστηρότερα εθνικά κανονιστικά μέτρα που να θεωρείται ότι είναι σε εγχώρια κλίμακα κατάλληλα για τη διασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας εφόσον τηρούνται οι αρχές της εσωτερικής αγοράς και των συμπεφωνημένων ελαχίστων θεμελιωδών προτύπων».

Στο πνεύμα αυτό ήδη οι Ελληνικές τράπεζες προχωρούν στην ανακεφαλαιοποίηση τους και ορισμένες σε νέα μοντέλα διαχείρισης βιώσιμων εταιρειών όπως επίσης και ιδιωτών που ασχολούνται στο γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα.

Γιάγκος Χαραλάμπους F.C.C.A*
[*είναι ελεύθερος επαγγελματίας, τεχνικός σύμβουλος της UHYAxon – Ορκωτοί Ελεγκτές, Πρώην Α' αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ενεργό μέλος του Συνδέσμου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας (ACCA) και του Συνδέσμου Ελεγκτών Λογιστών Κύπρου. Email:
[email protected]