Χάνουν τη νέα ρύθμιση χρεών, όσοι δεν ήταν συνεπείς σε προηγούμενες. Ολόκληρη η ρύθμιση

Χάνουν τη νέα ρύθμιση χρεών, όσοι δεν ήταν συνεπείς σε προηγούμενες. Ολόκληρη η ρύθμιση
Εν αναμονή της εγκυκλίου που θα "κωδικοποιεί" όσα προβλέπει η διάταξη του πολυνομοσχέδίου που ψηφίστηκε προχθές στη βουλή, για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο , τελούν όλες οι Δ.Ο.Υ. της χώρας, προκειμένου να αρχίζουν να δέχονται τις αιτήσεις των φορολογουμένων που θέλουν να υπαχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση . Προσοχή όμως, διότι ο νόμος δεν προβλέπει την υπαγωγή στη ρύθμιση για όσους έχουν ήδη υπαχθεί σε κάποια προηγούμενη και δεν τήρησαν τους όρους της.

Συγκεκριμένα το fpress.gr προσπαθώντας να ερμηνεύσει το συγκεκριμένο σημείο του νόμου που γράφει ότι:" Σττην ίδια ρύθμιση υπάγονται, μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη: i)... καθώς και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος." , ζήτησε την άποψη του οικονομολόγου -φοροτέχνη Παναγιώτη Παντελή, ο οποίος δήλωσε ότι: " Από αυτό που διαβάζω στην συγκεκριμένη διάταξη, καταννοώ ότι όσοι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση κατά το παρελθόν και δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους, δηλαδή πλήρωσαν δύο - τρεις δόσεις για να πάρουν ενημερότητα και δεν ξαναπλήρωσαν ποτέ, δεν μπορούν να υπαχθούν σε αυτή τη νέα, ευνοϊκή ρύθμιση χρεών. Βέβαια θα περιμένω και την εγκύκλιο που θα σταλεί στις Δ.Ο.Υ τις επόμενες ημέρες για να έχω ξεκάθαρη εικόνα"

Πάμε όμως να δούμε τις διευκολύνσεις σε όσους υπαχθούν. Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει απαλλαγή ακόμη και από το σύνολο των προσαυξήσεων με τις οποίες έχουν επιβαρυνθεί οι οφειλέτες του δημοσίου εφόσον αποπληρώσουν σε μια δόση τις οφειλές τους προς την εφορία. Η νέα ρύθμιση χρεών, δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής ακόμη και σε 60 δόσεις καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 100 ευρώ.

Ο πίνακας με τις δόσεις και τα αντίστοιχα ποσοστά μείωσης των προσαυξήσεων έχει ως εξής:

Εφάπαξ100%
2-1290%
13-2475%
25-3660%
37-4845%
49-6025%

Για τη διαδικασία προβλέπονται ασφυκτικές προθεσμίες. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και προβλέπει ότι υπαγωγή στη ρύθμιση θα μπορεί να γίνει έως τις 29 φεβρουαρίου του 2012, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο παράτασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης μιας δόσης ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 1% για κάθε μηνιαία δόση που δεν θα πληρώνει εγκαίρως ενώ αν δεν αποπληρώσει τρεις συνεχόμενες δόσεις, θα χάνει τις ευεργετικές διατάξεις της ρύθμισης (μη εφαρμογή αναγκαστικών μέτρων κλπ).

Ολόκληρη η διάταξη έχει ως εξής:

Άρθρο 3
Επείγουσες ρυθμίσεις για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δύναται να χορηγεί σε οφειλέτες από καταλογισμό αποδοχών, συντάξεων και λοιπών βοηθημάτων που έχουν ληφθεί χωρίς δόλο αχρεωστήτως, διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σε δόσεις μέχρι του τριπλασίου του αθροίσματος των συντελεστών των κριτηρίων του αιτούντος οφειλέτη, που δεν υ-
περβαίνουν όμως τις σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο και με τον περιορισμό του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή οι
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζονται μόνο μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης.»
4. H παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 2648/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3842/2010, καταργείται. . Στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α΄180) προστίθεται υποπαράγραφος ια΄ ως εξής: «ια) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να παρατείνονται οι προθεσμίες υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση και να καθορίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα εφαρμογής της. Η παρούσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 22 Αυγούστου 2011.»
6. α. Η περίπτωση α΄ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), αντικαθίσταται ως εξής:
«α) μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, κάθε άλλης Υπηρεσίας που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ή». β. Η περίπτωση α΄ του τέταρτου εδαφίου της παρ. 8
του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (Α΄43), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3943/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) από το προϊόν του τιμήματος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές, άλλως οι τυχόν εναπομένουσες οφειλές διασφαλίζονται από λοιπά
περιουσιακά στοιχεία ή από εγγυήσεις τρίτων».
7. Στο άρθρο 9 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄90) προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«Πράξη εκτελέσεως, που επισπεύδεται για περισσότερα από ένα χρέη, δεν κηρύσσεται άκυρη στο σύνολό της, εφόσον έστω και ένα από τα χρέη αυτά οφείλεται νομίμως. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που κρίθηκε ότι το χρέος ή τα χρέη οφείλονται νομίμως, αλλά για ποσό μικρότερο από εκείνο για το οποίο επισπεύδεται η εκτέλεση.»
8. α. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων, βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ή στα Τελωνεία του Κράτους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ρυθμίζονται και καταβάλλονται ως ακολούθως:
αα) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
ββ) Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
γγ) Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής.
δδ) Σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής.
εε) Σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής.
στστ) Σε σαράντα εννέα (49) έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρό-
θεσμης καταβολής.
Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία τους για πληρωμή σε συντομότερο
χρόνο, όπως αυτά θα καθοριστούν με την προβλεπόμενη στην περίπτωση η΄ της παρούσας παραγράφου απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
β. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2012 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο, όπου είναι βεβαι-
ωμένες οι οφειλές.
γ. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
δ. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.
ε. αα) Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται όλες οι ανωτέρω οφειλές, που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση μέρους αυτών.
ββ) Στην ίδια ρύθμιση υπάγοται, μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη:
i) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης, ii) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238), καθώς και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος.
στ. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής:
5αα) Χορηγείται στους υπόχρεους αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας διάρκειας, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α΄
43), όπως ισχύει.
ββ) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43), όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.
γγ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπό-
ψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της
ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δδ) Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α΄238), όπως ισχύουν, πλην της παραγράφου 2, εφαρμόζονται και για τα χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση της πα-
ρούσας παραγράφου.
εε) Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου, αναστέλλεται από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν
παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.
ζ. αα) Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον πρωτοφειλέτη για την καταβολή μέρους οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής με τις πα-
ρούσες διατάξεις.
ββ) Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους.
γγ) Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης επιβαρύνεται κατά μήνα με 1% προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
δδ) Στην περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της υπαχθείσας σε ρύθμιση οφειλής, κατόπιν χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας με παρακράτησή της, ο οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.
εε) Η μη καταβολή τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, καθώς και η μη καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης, εφόσον
παρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστημα, έχει ως συνέπεια για το υπόλοιπο της οφειλής: α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, β) την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης και γ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
η. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση και μετά την 29η Φεβρουαρίου
2012, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής της.
9. Στο τέλος του άρθρου 54 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Αντίγραφο της περιλήψεως κατασχετήριας εκθέσεως ή του προγράμματος πλειστηριασμού δεν κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών.»
10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:
«Η Επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 2882/2001 είναι αρμόδια για τον καθορισμό του ποσού της επιστρεπτέας αποζημίωσης ύστερα από αίτηση του αρμόδιου από το
σκοπό της απαλλοτρίωσης φορέα.»
11. Το Δημόσιο και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, καθώς και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμοί δύνανται να αναθέτουν, στις εταιρείες του ν. 3758/2009 ή σε ενώ-
σεις αυτών, την ενημέρωση των οφειλετών τους για τις οφειλές τους και για τα τυχόν προγράμματα ρυθμίσεων ή αποπληρωμής των οφειλών αυτών.
Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Η παραπάνω ρύθμιση καταλαμβάνει και τους ήδη υπαχθέντες Γεωργικούς Συνεταιρισμούς με συμψηφισμό τυχόν επιστρεπτέων ποσών φόρου προς άλλες φορολογικές τους υποχρεώσεις.»