Φοροτεχνικοί: Αίτημα για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας των Γενικών Συνελεύσεων

 Φοροτεχνικοί: Αίτημα για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας των Γενικών Συνελεύσεων

 

Η παράταση στις προθεσμίες υποβολής της φορολογικής δήλωσης επηρεάζει τις προθεσμίες διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων

 

Την παράταση στην καταληκτική ημερομηνία διενέργειας των Γενικών Συνελεύσεων από τις ΑΕ, τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) με επιστολή της προς τον υπουργό Ανάπτυξης Αδωνι Γεωργιάδη.

Η επιστολή:

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Κοινοποίηση
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
κ. Σωτήριος Αναγνωστόπουλος

Θέμα: Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας των Γενικών Συνελεύσεων Ανωνύμων Εταιρειών, ΕΠΕ και ΙΚΕ

Κύριε Υπουργέ,

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και τις απαιτούμενες ενέργειες, σημειώσατε τα ακόλουθα:

1. Η μετάθεση των προθεσμιών υποβολής της ετήσιας φορολογικής δήλωσης εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων επηρεάζει αλυσιτελώς τις προθεσμίες διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των άρθρων 119 του ν. 4548/2018, 69 του ν. 4072/2012 και 10 του ν. 3190/1955.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4722/2020, παρατάθηκαν οι προθεσμίες σύγκλισης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της Συνέλευσης των Εταίρων, κατά το έτος 2020, για 50 ημερολογιακές ημέρες με ανάλογη παράταση των προθεσμιών υποβολής πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Το ίδιο έλαβε χώρα και για το έτος 2021 με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4825/2021 (ΦΕΚ Α΄157/04.09.2021), ύστερα από σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας μας (σχετ. το υπ΄αριθ. Πρωτ. 207/18.08.2021 έγγραφό μας).


Υπενθυμίζουμε ότι για την έγκαιρη ενημέρωση (πριν την προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία) είχατε προβεί στις 21 Αυγούστου 2021 σε Δελτίο Τύπου στο οποίο μεταξύ άλλων υπογραμμίζατε ότι:

«Η παράταση των προθεσμιών προτείνεται προκειμένου οι επαγγελματίες φοροτεχνικοί να διευκολυνθούν, εκτάκτως, στο έργο τους που έχει πρόσκαιρα επιβαρυνθεί λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας αλλά και λόγω της ταυτόχρονης λήξης των προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων».

2. Ίδιοι και περισσότεροι λόγοι συνηγορούν και φέτος για την παράταση των παραπάνω προθεσμιών. Θεωρούμε ότι στα πλαίσια του αναγκαίου και ειλικρινούς διαλόγου που διέπει τις σχέσεις της ΠΟΦΕΕ και των υπηρεσιών του Υπουργείου σας αλλά και υμών προσωπικά, έχετε πολλές φορές μιλήσει και έχετε λάβει υπόψη σας τις ανυπέρβλητες δυσκολίες λόγω των έκτακτων αναγκών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και του υπερβολικού φόρτου των επιχειρήσεων και των Λογιστών – Φοροτεχνικών από τις αλλεπάλληλες δηλωτικές υποχρεώσεις και κυρίως από τις πάμπολλες εφαρμογές και πλατφόρμες για την υλοποίηση των μέτρων στήριξης της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

3. Εν όψει των παραπάνω και για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση με αυτή του άρθρου 56 του ν. 4825/2021 (ΦΕΚ Α΄157/04.09.2021), για τη μεταφορά των προθεσμιών της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα περιλαμβάνει όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες και συγκεκριμένα τις ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, με ανάλογη παράταση των προθεσμιών υποβολής πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα με τα παραπάνω την 20η Οκτωβρίου 2022.

4. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση της επιβεβλημένης μεταφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας των δηλώσεων για τις 30 Σεπτεμβρίου, (όπως έχει ζητηθεί από την ΠΟΦΕΕ και το ΟΕΕ) η παραπάνω ρύθμιση θα πρέπει να επιμετρά τον χρόνο της απώτατης προθεσμίας σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ