Θα πληρώσω φόρο για μισθούς που δεν έχω εισπράξει;

Θα πληρώσω φόρο για μισθούς που δεν έχω εισπράξει;
Είναι απίστευτο και όμως ελληνικό: Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να συμπεριλάβεις στη φορολογική σου δήλωση τους μισθούς που δεν σου έχει καταβάλλει ο εργοδότης. Και επί αυτών των μισθών να πληρώσεις όχι μόνο τον φόρο εισοδήματος αλλά και την εισφορά αλληλεγγύης. Το υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να αντιλήφθηκε το πρόβλημα που τείνει να δημιουργηθεί και προωθεί νομοθετική διάταξη για την επίλυσή του.

Με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 46 παράγραφος 3) προβλέπεται ότι οι μισθοί δηλώνονται στη φορολογική δήλωση όχι το έτος κατά το οποίο εισπράττονται αλλά το έτος κατά το οποίο βεβαιώνονται. Μοναδική περίπτωση να μην συμβεί αυτό και οι ανείσπρακτοι μισθοί να δηλωθούν όταν θα εισπραχτούν είναι οι εργαζόμενοι να έχουν βγει σε επίσχεση ή η εταιρεία να έχει κηρύξει πτώχευση.

Οι εργαζόμενοι που βρέθηκαν το 2011 στη δυσάρεστη θέση να μην έχουν εισπράξει δύο τρεις, τέσσερις ή και έξι μισθούς είναι χιλιάδες. Χωρίς νομοθετική ρύθμιση, είναι υποχρεωμένοι (αν δεν έχουν βγει σε επίσχεση εργασίας):

1. Να δηλώσουν τους ανείσπρακτους μισθούς στη φορολογική δήλωση του 2012

2. Να πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης 1-4% επί των μισθών που δεν έχουν εισπράξει.

Στο πολυνομοσχέδιο του Ευάγγελου Βενιζέλου, έχει συμπεριληφθεί διάταξη η οποία λύνει –εφόσον ψηφιστεί- το συγκεκριμένο ζήτημα. Στην εισηγητική έκθεση περιγράφεται το πρόβλημα με σαφήνεια: «Ενόψει της ύφεσης που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αυτές αδυνατούν να καταβάλλουν εγκαίρως δεδουλευμένες αποδοχές σε μισθωτούς τους οποίους απασχολούν. Με τη ρύθμιση της παραγράφου 11 αυτή δίνεται η δυνατότητα στους μισθωτούς που εισπράττουν καθυστερημένα και σε έτος μεταγενέστερο δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται, να δηλώσουν τις ανωτέρω δεδουλευμένες αποδοχές στο έτος στις οποίες αυτές εισπράττονται και όχι στο έτος που αφορούν (2011) για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν είχαν αποκτήσει δικαίωμα είσπραξης».

Πως θα γίνει πρακτικά αυτό; Τα λογιστήρια θα πρέπει να εκδώσουν τις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών αναγράφοντας σε χωριστή γραμμή τους μισθούς που δεν έχουν καταβληθεί. Ιδού και το πλήρες κείμενο της προωθούμενης νομοθετικής ρύθμισης: «Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος σε έτος μεταγενέστερο από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται και εφόσον δεν έγινε επίσχεση εργασίας από τους μισθωτούς ή ο εργοδότης δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στο δικαιούχο για την ανωτέρω διαχειριστική χρήση.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ