Τα 18 χρονομετρημένα βήματα της εφορίας για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

Αναλυτικό «μπούσουλα» συνέταξε η ΑΑΔΕ – Ένας προς ένα τα βήματα

Τα 18 χρονομετρημένα βήματα της εφορίας για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

Τη διαδικασία κατάσχεσης εις χείρα τρίτων –μέρος της οποίας είναι και η δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού των οφειλετών- περιγράφει βήμα προς βήμα πολυσέλιδο εγχειρίδιο που συνέταξε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για έναν «μπούσουλα» 18 βημάτων ο οποίος αφορά στον εφοριακό. Όμως και ο οφειλέτης, αντιλαμβάνεται με μια ανάγνωση πως θα κινηθούν οι διαδικασίες εναντίον του αλλά και ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλεγεί σε περίπτωση που εντοπιστεί να χρωστάει. Ένα προς ένα τα βήματα αλλά και ο χρόνος που θα χρειαστεί ο έφορος για να τα ακολουθήσει, περιγράφονται στη συνέχεια αναλυτικά

 1. Επιλογή οφειλέτη (15 λεπτά)

Επιλογή οφειλέτη, κατά την κρίση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος της αρμόδιας, κατά περίπτωση, Φορολογικής Υπηρεσίας, κατόπιν προτεραιοποίησης, με κριτήρια το ύψος και την παλαιότητα της οφειλής, τη φορολογική συμπεριφορά, τη διακοπή της παραγραφής, κ.λπ. ή με κριτήρια που τίθενται από την Διοίκηση (όπως, ενδεικτικά, διασταυρώσεις οφειλετών, κ.λπ.).

 1. Εντοπισμός απαιτήσεων του οφειλέτη στα χέρια τρίτων (30 λεπτά)

Έρευνα, για τον εντοπισμό χρηματικών, κυρίως, απαιτήσεων του οφειλέτη (μισθό, σύνταξη, ενοίκιο, απαιτήσεις από τρίτους, κ.λπ.) για την επιβολή κατάσχεσης στα χέρια του τρίτου, του ποσού που οφείλει στον οφειλέτη του Δημοσίου, μέσω των: TAXIS, Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.) (άρθρο 62 του ν. 4170/2013 - Α΄ 163 ) ή άλλων πηγών πληροφόρησης

 1. Δημιουργία μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου (ΚΧΤ) στα χέρια τρίτου στο TΑXIS, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 30 και 30Α του ν.δ. 356/1974 ή δημιουργία ηλεκτρονικού Κατασχετηρίου (KTX) στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 30 Β του ίδιου νομοθετικού διατάγματος (15-20 λεπτά)

Δημιουργία μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου (KTX) στα χέρια τρίτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 30 του ν.δ. 356/1974 και στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στοιχεία στο άρθρο 30 επόμενα, από την εφαρμογή του T XIS του Τμήματος με αρμοδιότητα στο Δικαστικό και στη Νομική Υποστήριξη, ακολουθώντας τη διαδρομή: "ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ/ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ/ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ"/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ, αντίστοιχα, με εισαγωγή των στοιχείων του οφειλέτη/οφειλετών (μαζικό κατασχετήριο στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων) και του τρίτου, εισαγωγή των ληξιπρόθεσμων ατομικών οφειλών και των χρεών συνυποχρέωσης ή συνυπευθυνότητας του οφειλέτη στον πίνακα χρεών, με ιδιαίτερη προσοχή στο ποσοστό συνυπευθυνότητας, αποθήκευση και απόδοση αριθμού ειδικού βιβλίου κατασχετηρίου στα χέρια τρίτων, Πρωτοκόλληση εγγράφου με πάτημα πλήκτρου F3. Στην περίπτωση που ο τρίτος έχει κατοικία ή έδρα εκτός του Νομού, στον οποίο εδρεύει η εκδούσα το Κατασχετήριο (ΚΧΤ) Φορολογική Υπηρεσία ( Ε.Μ.ΕΙΣ. , Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), συντάσσεται διαβιβαστικό έγγραφο για την διαβίβαση του μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου στην αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία για την επίδοσή του με υπάλληλο αυτής ή με δικαστικό επιμελητή, το οποίο υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που εξέδωσε το κατασχετήριο.

 1. Μη ηλεκτρονικό Κατασχετήριο (ΚΧΤ): Εκτύπωση, έγκριση και υπογραφή (15-20 λεπτά)

Ανάκτηση του αριθμού ειδικού βιβλίου του μη ηλεκτρονικού ΚΧΤ, εκτύπωση, εις διπλούν, για έγκριση και υπογραφή από τον Προϊστάμενο του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Τμήματος της Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, των Ελεγκτικών Κέντρων, της Ε.Μ.ΕΙΣ. και των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των Υπηρεσιών αυτών

 1. Ηλεκτρονικό Κατασχετήριο (ΚΧΤ): Απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου σε ηλεκτρονικό ΚΧΤ (1 λεπτό)

Αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου εξερχόμενου εγγράφου σε ηλεκτρονικό Κατασχετήριο (ΚΧΤ), με πάτημα του πλήκτρου F3.

 1. Ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Έγκριση από τον Προϊστάμενο, κατά περίπτωση, της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή της Ε.Μ.ΕΙΣ. και αποστολή αυτού (1 ώρα)

Έγκριση του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου από τον Προϊστάμενο, κατά περίπτωση, της Δ.Ο.Υ. ή της Ε.Μ.ΕΙΣ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, μέσω της εφαρμογής του T XIS και αποστολή αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΟΛ 1257/04 -12 -2013 (Β΄3099) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών .

 1. Καταχώρηση κατασχετηρίου στη βάση δεδομένων CCESS της Ε.Μ.ΕΙΣ. (το βήμα τηρείται μόνο στην Ε.Μ.ΕΙΣ.). (1 λεπτό)

Καταχώρηση στοιχείων του κατασχετηρίου στη βάση δεδομένων της CCESS της Ε.Μ.ΕΙΣ. για την παρακολούθηση της είσπραξης. (το βήμα τηρείται μόνο στην Ε.Μ.ΕΙΣ.)

 1. Μη ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Ανάθεση του ΚΤΧ σε υπάλληλο ή δικαστικό επιμελητή για την επίδοσή του. Παραλαβή προς επίδοση. (1 λεπτό)

Ανάθεση σε υπάλληλο της Υπηρεσίας ή σε συνεργαζόμενο με τη Φορολογική Αρχή δικαστικό επιμελητή για την επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο. Καταχώρηση των στοιχείων του οριζόμενου υπαλλήλου ή του δικαστικού επιμελητή στο σχετικό πεδίο του ΚΧΤ, καταχώρηση στην εκτύπωση παραλαβής του ΚΧΤ της ημερομηνίας παραλαβής προς επίδοση.

 1. Μη ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Επίδοσή του στον τρίτο με σύνταξη αποδεικτικού επίδοσης (1 ημέρα)

Επίδοση μη ηλεκτρονικού ΚΧΤ στον τρίτο. Σύνταξη αποδεικτικού επίδοσης. Ο οριζόμενος υπάλληλος ή ο δικαστικός επιμελητής επιστρέφει αντίγραφο του αποδεικτικού επίδοσης στην εκδούσα το ΚΧΤ αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία ή αυτό αποστέλλεται ταχυδρομικά. Ανάκτηση του με αύξοντα αριθμό ( α/α) κατασχετηρίου και καταχώρηση της ημερομηνίας επίδοσης.

 1. Μη ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Επιστροφή του ΚΧΤ στην Υπηρεσία στην περίπτωση μη εντοπισμού του τρίτου (1 ημέρα)

Στην περίπτωση μη εντοπισμού του τρίτου στην δοθείσα διεύθυνση/ έδρα, συντάσσεται το σχετικό αποδεικτικό. Το ΚΧΤ επιστρέφεται στην εκδούσα το κατασχετήριο αρμόδια Φορολογική Αρχή και καταχωρείται στο πεδίο των παρατηρήσεων του ΚΧΤ ο λόγος που δεν επιδόθηκε αυτό. Το ΚΧΤ, με το αποδεικτικό επίδοσης, τίθεται στον φάκελο που τηρείται στο αρμόδιο Τμήμα, είτε με αύξοντα αριθμό (α/α) κατασχετηρίου ανά έτος, είτε με αλφαβητική σειρά οφειλέτη.

 1. Μη ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Παραλαβή δήλωσης τρίτου. Καταχώρηση στο TAXIS (15 ημέρες).

Ο τρίτος, εντός οκτώ (8) ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου (8 εργάσιμων ημερών για τις τράπεζες), είτε, υποβάλλει εγγράφως δήλωση δια αναφοράς που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που εξέδωσε το κατασχετήριο, είτε προβαίνει σε προφορική δήλωση ενώπιον του Ειρηνοδίκη της κατοικίας ή διαμονής του, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση που αποστέλλει ταχυδρομικά στην αρμόδια Υπηρεσία. Ανάκτηση του αύξοντα αριθμού (α/α ) κατασχετηρίου και καταχώρηση του περιεχομένου της (ημερομηνία δήλωσης, σε θετική δήλωση /ποσόν κατάσχεσης προς απόδοση, αρνητική, κ.λπ.) .

 1. Μη ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Αξιολόγηση περιεχομένου δήλωσης τρίτου (30 λεπτά)

Αξιολόγηση του περιεχομένου της δήλωσης τρίτου. Εξετάζεται η ειλικρίνεια και αξιολογείται η σκοπιμότητα άσκησης ανακοπής κατά αυτής. Σε καταφατική περίπτωση, καταθέτει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) ανακοπή, η οποία αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία.

12α: Μη ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Διαβίβαση επικυρωμένου φωτοαντίγραφου του ΚΧΤ, του αποδεικτικού επίδοσης και της δήλωσης τρίτου στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) (5 ημέρες ταχυδρομικά)

Διαβιβάζεται με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Προϊστάμενο της Φορολογικής Υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ΚΧΤ, του αποδεικτικού επίδοσης, της δήλωσης τρίτου, προκειμένου αυτό να αποφασίσει αν συντρέχουν λόγοι άσκησης ανακοπής.

12β: Μη ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Αξιολόγηση περιεχομένου δήλωσης τρίτου ως ανειλικρινούς (1 ώρα)

Σε περίπτωση αξιολόγησης του περιεχομένου της δήλωσης τρίτου ως ανειλικρινούς, καταθέτει το Ν.Σ.Κ. ανακοπή, η οποία θα περιγραφεί στην διαδικασία καταγραφής ενδίκων βοηθημάτων.

 1. Μη ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Βεβαίωση οφειλής, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση ή χωρίς την τήρηση του απαιτούμενου τύπου ή βεβαίωση του κατασχεθέντος ποσού, σε περίπτωση μη απόδοσής του από τον τρίτο (1 ώρα)

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση ή χωρίς την τήρηση του απαιτούμενου τύπου, ο τρίτος λογίζεται ως οφειλέτης του ποσού για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση. Η οφειλή βεβαιώνεται σε βάρος του τρίτου σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην αριθ. 1013971/892/0016/ΠΟΛ 1138/07 -12 -2006 εγκύκλιο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων.

 1. Μη ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Παρακολούθηση για την άμεση απόδοση της κατασχεθείσας απαίτησης (1 λεπτό)

Παρακολούθηση για την άμεση απόδοση της κατασχεθείσας απαίτησης, βάσει της θετικής δήλωσης του τρίτου μέσω κατάθεσης αυτού σε τραπεζικό ίδρυμα με αναφορά της Ταυτότητας Οφειλής Κατασχετηρίου (ΤΟΚ).

 1. Ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Ηλεκτρονική λήψη δήλωσης τρίτου (8 ημέρες)

Παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά και εκτυπώνεται η δήλωση τρίτου επί ηλεκτρονικού ΚΧΤ. Καταχώριση του περιεχομένου της στο σχετικό πεδίο T XIS. Στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο βήμα 13.

 1. Ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Αξιολόγηση δήλωσης τρίτου (30 λεπτά)

Αξιολόγηση περιεχομένου δήλωσης τρίτου. Επί ανειλικρινούς δήλωσης τηρείται η διαδικασία των βημάτων 12 -12β.

 1. Ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Βεβαίωση οφειλής, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση ή βεβαίωση του κατασχεθέντος ποσού, σε περίπτωση μη απόδοσής του από τον τρίτο (1 ώρα)

Στην περίπτωση που δεν αποδοθεί το κατασχεθέν στα χέρια του τρίτου, ποσόν, εντός των οριζόμενων από τον νόμο προθεσμιών, διενεργείται βεβαίωση του ποσού σε βάρος του τρίτου, βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στην αριθ. 1013971/ 892/0016/ΠΟΛ 1138/0 7 -12 -2006 εγκύκλιο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων

 1. Ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Παρακολούθηση για την άμεση απόδοση της κατασχεθείσας απαίτησης (1 λεπτό).

Η απόδοση του κατασχεθέντος ποσού βάσει της θετικής δήλωσης του τρίτου επί ηλεκτρονικών κατασχετηρίων διενεργείται μέσω του διατραπεζικού συστήματος, με αναφορά στη μοναδική ταυτότητα οφειλής κατασχετηρίου (ΤΟΚ) . Η απόδοση διενεργείται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας, είτε στην Υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ