«Ομάδες κρούσης» συγκροτούν οι φορολογικές αρχές

Ποιοι θα τις συγκροτούν - οι νέες τεχνολογίες στο οπλοστάσιο των ελεγκτικών Αρχών

«Ομάδες κρούσης» συγκροτούν οι φορολογικές αρχές

Αναδιοργανώνονται, αναδιαρθρώνονται, αναβαθμίζονται και ενισχύονται με προσωπικό υψηλών και ειδικών προσόντων οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες, θα αποτελέσουν τη δύναμη Κρούσης της ΑΑΔΕ στο κυνήγι της μεγάλης φοροδιαφυγής.

 

Εν όψει των 420 ερευνών υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών θα στηριχθεί στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές- κυρίως αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και αξιολόγηση πληροφοριών- αλλά και στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας. Η αναδιάρθρωση θα ξεκινήσει από την Επιτελική Υπηρεσία, ήτοι τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΕΕ), η οποία αναλαμβάνει τα επιχειρησιακά σχέδια. Συγκεκριμένα α) δημιουργείται εξειδικευμένο γραφείο Μελετών, Στοχεύσεων και Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Σχεδίων, το οποίο μεταξύ άλλων θα αναζητεί, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί δεδομένα και πληροφορίες από διάφορες πηγές και βάσεις και θα αναπτύσσει επιχειρησιακά σχέδια δράσης με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, β) επανακαθορίζεται η διαδικασία Συλλογής , Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους, γ) δημιουργείται αυτοτελές γραφείο Πληροφορικής Υποστήριξης με στόχο τη σταδιακή απόκτηση τεχνογνωσίας και παροχή συνδρομής στις ΥΕΔΔΕ ως προς την ανάγνωση, την αποκωδικοποίηση και τη λήψη αντιγράφων ψηφιακών αρχείων με ασφαλείς διαδικασίες.

Το επόμενο και καθοριστικό βήμα θα γίνει από τις ΥΕΔΔΕ Αττικής- Θεσσαλονίκης, που αποκτούν ειδικό ρόλο, με αποκλειστική ενασχόληση τη διερεύνηση και τον εντοπισμό σημαντικών υποθέσεων, της ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής, δηλαδή καραμπινάτων περιπτώσεων απόκρυψης εισοδημάτων, ανακριβούς δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, χρήσης εικονικών στοιχείων, παράτυπων συμψηφισμών ή και υπεξαίρεσης παρακρατούμενων φόρων. Τέτοιες υποθέσεις περιλαμβάνουν τον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλωμάτων που αποσκοπούν στην εκτεταμένη απώλεια δημοσίων εσόδων από φόρους και τέλη, την έρευνα για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων που φοροδιαφεύγουν ή που προέρχονται από λαθρεμπορία, την αποκάλυψη περιπτώσεων φοροδιαφυγής, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, την επεξεργασία ανεπίσημων εγγράφων και λοιπών στοιχείων που σχετίζονται με μη δηλωθείσες συναλλαγές κ.ο.κ. Αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερη έμφαση που αποδίδεται στην ενίσχυση της έρευνας για τον εντοπισμό και αποκάλυψη κυκλωμάτων απάτης στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α. με τη δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων.

Η έμφαση στις υποθέσεις βαρέων- βαρών δεν σημαίνει ότι οι ΥΕΔΔΕ αποσύρονται από την αγορά. Τουναντίον. Ο σχεδιασμός προβλέπει πάνω από 12.000 ελέγχους στο «δρόμο», καθώς η πίεση για την έκδοση αποδείξεων έχει αποδώσει καρπούς. Αυτό που διαφοροποιεί τις ΥΕΔΔΕ από τις Δ.Ο.Υ., που επίσης βγάζουν συνεργεία προληπτικών ελέγχων, είναι ότι οι Ράμπο των ΥΕΔΔΕ δεν χτυπάνε στα «τυφλά», αλλά αξιοποιώντας στοιχεία, με αποτέλεσμα αυτοί οι στοχευμένοι έλεγχοι να βγάζουν διπλάσια ποσοστά παραβατικότητας σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των εφοριών.

Το νέο στοιχείο είναι η δημιουργία διακριτών υποδιευθύνσεων και τμημάτων μερικού επιτόπιου (προληπτικού) ελέγχου σε όλες τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. αποσκοπώντας στη συνεχή και συστηματική παρουσία του ελεγκτικού μηχανισμού στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, οι υποδιευθύνσεις και τα τμήματα διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων θα διενεργούν ενδεικτικά ελέγχους πρόληψης εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας εντός και εκτός των επιχειρήσεων, ελέγχους στους παρακρατούμενους και στους επιρριπτόμενους φόρους με έμφαση στον Φ.Π.Α., ελέγχους στη διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και στις εξαγωγές, στον εφοδιασμό και στη διάθεση προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και σε ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτης εργασίας με αντίστοιχη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Παράλληλα, θα μπορούν να προβαίνουν σε κατασχέσεις ανεπίσημων βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, ενώ θα παρέχουν συνδρομή και θα συνεργάζονται με άλλες υπηρεσίες (Τελωνειακές, Φορολογικές, κ.λπ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την αποτελεσματικότερη δίωξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Στη τριετή παρουσία τους οι ΥΕΔΔΕ έχουν καταγράψει σημαντική ανοδική πορεία όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα αφού έχουν στο ενεργητικό τους πάνω από 32.500 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, ελέγχους διακίνησης και έρευνες, έχουν εντοπίσει παραβάσεις σε περισσότερες από 15.700 επιχειρήσεις, με παραβατικότητα άνω του 50%, ενώ η εξειδικευμένη δράση τους στα κυκλώματα απάτης ενδοκοινοτικού Φ.Π.Α. έχει οδηγήσει στον εντοπισμό 222 εξαφανισμένων εμπόρων, αναστέλλοντας τη δράση τους και την περαιτέρω απώλεια δημοσίων εσόδων, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας απενεργοποίησης του ενδοκοινοτικού τους Α.Φ.Μ. .

Από την εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο στα περίπτερα όλης της χώρας