Προκαταβολή φόρου: Ποιοι μπορούν να ζητήσουν διαγραφή της

Προκαταβολή φόρου: Ποιοι μπορούν να ζητήσουν διαγραφή της

Νέες διευκρινήσεις μέσω εγκυκλίου που υπογράφηκε σήμερα, από την ΑΑΔΕ την υποία υπογράφει ο Διοικητής της Γιώργος Πιτσιλής, σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης.

Νέες διευκρινήσεις μέσω εγκυκλίου που υπογράφηκε σήμερα, από την ΑΑΔΕ την υποία υπογράφει ο Διοικητής της Γιώργος Πιτσιλής, σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, φυσικά πρόσωπα, που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών της ατομικής τους επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος 2016 και δεν υπέβαλαν εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μπορούν οποτεδήποτε εντός του χρόνου παραγραφής να αξιώσουν με αίτησή τους στη Δ.Ο.Υ. τη διαγραφή της βεβαιωθείσας προκαταβολής.