Ποιες «λίστες» μπαίνουν στο «μάτι» της εφορίας

Νέα κριτήρια μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ποιες «λίστες» μπαίνουν στο «μάτι» της εφορίας

Σαφείς εντολές για τον έλεγχο εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων δίνει στους φοροελεγκτές ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.

Πλέον, η ΑΑΔΕ τροποποιεί το ελεγκτικό της σχέδιο μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων είναι πενταετής και οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής είναι αντισυνταγματικές.

Με βάση τις νέες οδηγίες ο αναδρομικός έλεγχος θα ξεκινάει μεν από τις χρήσεις του 2001 και μετά αλλά θα αφορά μόνο υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις ενώ οι ελεγκτές θα επικεντρωθούν στις εκκρεμείς υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας.

Στο μάτι των ελεγκτών θα βρεθούν όλες οι ανοιχτές υποθέσεις μετά το 2006 για τις οποίες προέκυψαν συμπληρωματικά στοιχεία αλλά και οι χρήσεις μετά το 2008 που αφορούν φοροδιαφυγή.

Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υποθέσεις εμβασμάτων στο εξωτερικό και οι λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς.

Στο έγγραφο της ΑΑΔΕ προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ορίζονται τα εξής:

«Από τις εκκρεμείς υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι Προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών προτεραιοποιούν και προβαίνουν στην έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.4174/2013, ως κάτωθι:

(α) για ελεγχόμενες χρήσεις 2001 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 84 του ν.2238/1994 (μη υποβολή δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος),

(β) για ελεγχόμενες χρήσεις 2006 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 84 και της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 (συμπληρωματικά στοιχεία),

(γ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2008 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 36 του ν.4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 72 του ίδιου νόμου (σε περίπτωση φοροδιαφυγής),

(δ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2011, 2012 και 2013, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του ν.2238/1994 και για φορολογικά έτη 2014 και επόμενα με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4174/2013 (πενταετής παραγραφή).

Τα παραπάνω ισχύουν για τις φορολογίες εισοδήματος και Κ.Β.Σ., καθόσον για τις φορολογίες Φ.Π.Α., κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής.

Ως εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου νοούνται οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».