Η εγκύκλιος για τα τέλη σε σταθερή τηλεφωνία, διαμονή στα ξενοδοχεία και τυχερά παιχνίδια

Η εγκύκλιος για τα τέλη σε σταθερή τηλεφωνία, διαμονή στα ξενοδοχεία και τυχερά παιχνίδια
Δημοσιεύτηκε από τη ΓΓΔΕ η εγκύκλιος που περιλαμβάνει αύξηση μια σειράς φόρων που θεσπίστηκαν με τον νόμο 4389/2016 όπως τέλος διαμονής στα ξενοδοχεία, τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας και τυχερά παιχνίδια.

Αναλυτικά:

Φόρος Διαμονής

Ο εν λόγω φόρος επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα ως εξής:

Για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:

1-2 αστέρων 0,50€
3 αστέρων 1,50€
4 αστέρων 3,00€
5 αστέρων 4,00€

Για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα:

1-2 κλειδιών 0,25€
3 κλειδιών 0,50€
4 κλειδιών 1,00€

Ο φόρος επιβάλλεται από τις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου κατά την έκδοση του φορολογικού στοιχείου και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε φορολογικού στοιχείου. Ο εν λόγω φόρος δεν επιβάλλεται στις περιπτώσεις δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τις ως άνω επιχειρήσεις.

Η ισχύς των ρυθμίσεων των προηγούμενων παραγράφων αρχίζει από 1.1.2018, για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας

Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας με πρόσβαση σε υπηρεσίες φωνής ή/ και ευρυζωνικής πρόσβασης και υπολογίζεται ως ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι το τέλος εισπράττεται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας από τους συνδρομητές και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξαρτήτως του χρόνου της εξόφλησής του.

Τέλος με τις διατάξεις της παρ. 5, ορίζεται ότι η ισχύς των ρυθμίσεων των προηγούμενων παραγράφων αρχίζει από 1.1.2017 και καταλαμβάνουν λογαριασμούς που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Τυχερά παίγνια, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου

Για όλα τα τυχερά παίγνια, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επι του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας.

Τα εν λόγω έσοδα αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν.

Η ισχύς της παραγράφου αυτής ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2016. Για έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί από 1.1.2016 έως και το τέλος του προηγούμενου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του εν λόγω νόμου (30-4-2016), η καταβολή πραγματοποιείται εμπρόθεσμα εντός δέκα έξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα δημοσίευσης του νόμου. Με την Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1077/2016 (Β'1746) τροποποιήθηκε το αρ. 3 της Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1248/2011 (Β'2854) ως προς το χρόνο απόδοσης και ως προς το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης που αφορά στο ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη.

Κατάργηση φόρου επί του ζύθου

Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου καταργείται ο φόρος επί του ζύθου, όπως οριζόταν από τις διατάξεις του άρθρου 39 του β.δ. της 24/9-20/10/1958 (Α'171) και της περ. 14 της Υποπαραγράφου Δ.12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α'94).

Κατάργηση ειδικού τέλους πέντε (0,05) λεπτών σε κάθε παίγνιο της ΟΠΑΠ ΑΕ

Με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν.4387/2016 (85 Α'), καταργείται το ειδικό τέλος πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανά στήλη, σε κάθε παίγνιο της ΟΠΑΠ ΑΕ, από τότε που άρχισε να ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4346/2016 (152 Α'), ήτοι από 1.1.2016.