Η ελληνική «taskforce» που θα φτιάξει το νέο φορολογικό

Η ελληνική «taskforce» που θα φτιάξει το νέο φορολογικό
Το μνημόνιο μας επιβάλλει να προχωρήσουμε σε σειρά αλλαγών στο σκέλος της φορολογίας και να ψηφίσουμε πριν το τέλος του έτους ένα καινούργιο φορολογικό νομοσχέδιο. Τα χρονοδιαγράμματα είναι ασφυκτικά. Έτσι, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να συγκροτήσει μια ομάδα κρούσης με διευρυμένες αρμοδιότητες η οποία θα αναλάβει να προετοιμάσει το έδαφος για το «τσουνάμι» των φορολογικών αλλαγών. Η απόφαση ελήφθη ήδη από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη. Τι προβλέπει;

Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα Εργασίας με έργο τον συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου (σε θέματα φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας), στην διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, την παρακολούθηση της προόδου και υποβοήθηση της σχετικής νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, για την έγκαιρη υλοποίηση των προβλέψεων του Ν.4336/2015 (σ.σ είναι ο μνημονιασκός νόμος). Η ομάδα Εργασίας, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της, παρακολουθεί την πρόοδο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, υποβοηθά το έργο της, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται κάθε στοιχείο και έγγραφο, εντοπίζει προβλήματα και υποβάλλει προτάσεις για την επίλυσή τους. Η Ομάδα Εργασίας, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της, δύναται να συνεργάζεται, με πρωτοβουλία του Συντονιστή της, με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλους φορείς, Ομάδες Εργασίας ή Επιτροπές, των οποίων οι αρμοδιότητες, το έργο, τα πορίσματα και οι μελέτες άπτονται ή είναι συναφή με το έργο αυτής και γενικά, με οποιονδήποτε κρίνει ότι απαιτείται για την υλοποίηση του σκοπού της και γενικά προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση του έργου της. Τα μέλη της ομάδας είναι τα εξής:

  • Λαζαρέτου Θεοδώρα του Μηνά, υπάλληλο ΠΕ με βαθμό Β΄, του κλάδου Εφοριακών με την ιδιότητα του συντονιστή της Ομάδας Εργασίας, με αναπληρωτή τον Αραμπατζάκη Γεώργιο του Σταύρου, υπάλληλο με βαθμό Ε΄, του κλάδου Εφοριακών.
  • Γερμανό Γεώργιο του Ιωάννη, εκπρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών υπάλληλο ΠΕ με βαθμό Δ΄, του κλάδου Εφοριακών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ζενέλη Πέτρο του Δημητρίου, υπάλληλο ΠΕ με βαθμό Δ΄, του κλάδου Εφοριακών.
  • Φοβάκη Ιωσήφ του Ιωάννη, εκπρόσωπο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών υπάλληλο ΠΕ με βαθμό Δ΄, του κλάδου Εφοριακών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ντούνια Παναγιώτη του Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ΄, του κλάδου Εφοριακών.
  • Αδαμόπουλο Λουκά του Αριστείδη−Ανάργυρου, εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Κυβέρνησης υπάλληλο ΠΕ με βαθμό Ε΄, του κλάδου Εφοριακών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Τσουκαλά Σπυρίδωνα, του Παναγιώτη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου Διοικητικού/Οικονομικού και
  • Την Πέρρου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων υπάλληλο βαθμού ΠΕ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Πυργιώτη Αντώνιο του Γεωργίου, υπάλληλο ΠΕ με βαθμό Α΄, του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών. Ως γραμματέας της ομάδας εργασίας, ορίζεται η Ευδαίμων Κωνσταντίνα του Νικολάου, υπάλληλος με βαθμό Ε΄, κλάδου Εφοριακών, με αναπληρώτριά της την Καλαφατάκη Κωνσταντίνα του Παύλου, υπάλληλο ΠΕ με βαθμό ΣΤ΄, κλάδου Εφοριακών.

Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός και εκτός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, στα γραφεία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. 2. Τα αναπληρωματικά μέλη της Ομάδας Εργασίας δύνανται να συμμετέχουν, με πρωτοβουλία του Συντονιστή της, στις εργασίες/συνεδριάσεις, παράλληλα και ταυτόχρονα με τα τακτικά μέλη αυτής. Πέραν των βασικών συνεδριάσεων της Ομάδας Εργασίας, ο Συντονιστής και τα μέλη (τακτικά ή/και αναπληρωματικά) της ομάδας θα συνεργάζονται, όποτε απαιτείται, σε επιμέρους ομάδες, ανάλογα με τη φύση της κατά περίπτωση εκτελεσθείσας εργασίας.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να παρίστανται, μετά από πρόσκληση του συντονιστή και εκπρόσωποι άλλων φορέων, ο δε συντονιστής δύναται να ζητά γραπτώς τις απόψεις τους.

Η ομάδα εργασίας θα ζητήσει από όποιες υπηρεσίες κρίνει σκόπιμο, να ορίσουν σύνδεσμο με την ομάδα, για την άμεση επικοινωνία, συνεργασία και προσκόμιση στοιχείων, αναγκαίων για την έγκαιρη και έγκυρη λειτουργία της.