Πως να κλείσετε τα βιβλία σας χωρίς να εξοφλήσετε τα χρέη σας

Πως να κλείσετε τα βιβλία σας χωρίς να εξοφλήσετε τα χρέη σας
Επιτέλους τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων επιτηδευματιών που ήθελαν να κλείσουν τα βιβλία τους, αλλά δεν μπορούσαν γιατί χρωστάνε στο δημόσιο.

Με απόφαση του υπ. Οικονομικών, όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε διακοπή των εργασιών τους δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, ενώ η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν εμποδίζει τη διαδικασία κλεισίματος των βιβλίων. Δηλαδή μπορούν πλέον όσοι θέλουν να κελίσουν τα βιβλία τους , όσα και να χρωστάνε στο δημόσιο, να τα κλείσουν αφού δεν χρειάζεται να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους πριν την διακοπή της δραστηριότητάς τους.

Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ.1181/12.9.2012 έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών σε επιτηδευματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, σχετικά με την πραγματοποίηση της διακοπής εργασιών στην περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ248/Α),όπως ισχύει, ορίζεται ότι, η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών για μεν τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους, για δε τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων εντός τριάντα (30) ημερών από τη λύση τους.

2. Επίσης με τις διατάξεις της 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 ΑΥΟΟ, (ΦΕΚ1062/Β), όπως ισχύει, ανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών.

3. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της ως άνω ΑΥΟΟ, όπως έχουν αντικατασταθεί με την ΠΟΛ.1269/28.12.2011 ΑΥΟ, ορίζεται ότι, πριν από τη σχετική καταχώρηση της δήλωσης διακοπής στο υποσύστημα Μητρώου, ακυρώνονται υποχρεωτικά τα αχρησιμοποίητα θεωρημένα στοιχεία του ΚΒΣ, η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΚΒΣ-TAXIS, σε κάθε δημόσια οικονομική υπηρεσία (ΔΟΥ).

4. Παράλληλα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 της ίδιας ως άνω ΑΥΟΟ, ορίζεται ότι, οι δηλώσεις έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών, συμπληρώνονται και υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ από τον υπόχρεο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86. Σε περίπτωση που οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.

5. Για τη διακοπή εργασιών των επιτηδευματιών δεν προβλέπεται η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α') και τα οριζόμενα στην ΑΥΟ 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β78.12.1999) όπως ισχύουν. Επίσης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων δεν υφίσταται κώλυμα διακοπής εργασιών των επιτηδευματιών λόγω της ύπαρξης βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ