Κυνηγάνε άνεργους και…πεθαμένους για την εισφορά αλληλεγγύης

Κυνηγάνε άνεργους και…πεθαμένους για την εισφορά αλληλεγγύης
  Δεν έχει τέλος το κατάντημα του υπουργείου Οικονομικών. Η εγκύκλιος που υπέγραψε ο Παντελής Οικονόμου για να δώσει διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία καταβολής της εισφοράς αλληλεγγύης, προκαλεί γέλιο και οργή. Καταρχήν αναφέρει ότι για να απαλλαγούν οι άνεργοι θα πρέπει να μην έχουν εισπράξει ούτε ένα ευρώ μέσα στο 2011. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και κάποιος που απολύθηκε στις 10 Ιανουαρίου, θα πρέπει να πληρώσει κανονικά την εισφορά του 2010. Από την άλλη, αναφέρεται ότι ακόμη και αν κάποιος πεθάνει υποχρεωμένος για την καταβολή της εισφοράς είναι ο κληρονόμος του. Δείτε αναλυτικά τις νέες οδηγίες σε μορφή ερωτήσεων απαντήσεων  


1. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ο άνεργος για να απαλλαγεί από την εισφορά αλληλεγγύης;


1. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να απαλλαγεί ένας άνεργος από την καταβολή της ειδικής εισφοράς, είναι οι εξής :

α) Να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ ή να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό και όχι από άλλα ταμεία (πχ. NAT). Σε καμία άλλη περίπτωση δεν έχει την απαλλαγή. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του κατά την 31/08/2011, ημερομηνία έκδοσης των πρώτων εκκαθαριστικών σημειωμάτων, για να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, κοινό για όλους τους φορολογούμενους. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλλει αίτηση στη Δ.Ο.Υ. για διαγραφή της εισφοράς που βεβαιώθηκε μετά την έκδοση της απόφασης επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, εφόσον προκύπτει από αυτή ότι η  επιδότηση του έχει αρχίσει τουλάχιστον από 31/08/2011.

β) Να μην έχει κατά την χρήση 2011 πραγματικά εισοδήματα άλλης πηγής, έστω και μικρού ποσού, γεγονός που το δηλώνει υπεύθυνα ο φορολογούμενος και είναι δυνατόν να ελεγχθεί κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης οικονομικού έτους 2012. Στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται τεκμαρτά εισοδήματα. Για την εξαίρεση των ανέργων δεν εξετάζονται τα εισοδήματα της χρήσης 2010. Επισημαίνεται ότι απαλλάσσεται μόνο η επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και όχι άλλες ειδικές επιδοτήσεις, ακόμη κι αν καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ, ή από άλλα Ταμεία και Οργανισμούς.

2. Τι γίνεται με τους φορολογούμενους που διέκοψαν την εργασία τους για να εκπληρώσουν την στρατιωτική τους θητεία


Ειδικά ο φορολογούμενος που διέκοψε την εργασία του για να εκπληρώσει την στρατιωτική του θητεία, εξαιρείται της εισφοράς αλληλεγγύης, καθ' όσον εκπληρώνει την υποχρέωση του προς την πολιτεία, με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο της βεβαίωσης δεν έχει πραγματικά εισοδήματα.

3. Τι προβλέπεται για τους ολικά τυφλούς καθώς και όσους έχουν κινητικά προβλήματα;

Εξαιρούνται και δεν προσμετρούνται στο συνολικό εισόδημα, τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και πάγιες αντιμισθίες που χορηγούνται σε όσους είναι ολικώς τυφλοί καθώς και σε όσους παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό άνω του 80%. Δεν εξαιρείται το εξωιδρυματικό επίδομα. Ειδικά για την εφαρμογή του άρθρου 29 του ν.3986/2011, η εξαίρεση επεκτείνεται και στα πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες ποσοστού και ογδόντα τοις εκατό (80%), ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος. Για την απαλλαγή αυτή θα επακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση.

4. Ποιους κωδικούς της φορολογικής μου δήλωσης θα πρέπει να κοιτάξω προκειμένου να διαπιστώσω αν έχει επιβληθεί σωστά η εισφορά αλληλεγγύης;

Οι κωδικοί της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, του πίνακα 6, που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος επί του οποίου θα υπολογίζεται η ειδική εισφορά, είναι 659-660,661-662,431-432,433-434,305-306.


5. Τι γίνεται με τους απολυμένους της Ολυμπιακής που εισέπραξαν εφάπαξ ενίσχυση;

Δεν εξαιρούνται τα εφάπαξ ποσά κοινωνικής ενίσχυσης που καταβλήθηκαν, ελεύθερα φόρου, από τον ΟΑΕΔ σε απολυόμενους της Ολυμπιακής Αεροπορίας και άλλων Οργανισμών, διότι αυτά δεν αποτελούν ποσά αποζημιώσεων του άρθρου 14 του ΚΦΕ.

6. Τι ισχύει για τα ΙΧ που αγοράστηκαν από τον ΟΔΔΥ;

Για τα ΕΙΧ αυτοκίνητα που αγοράστηκαν από τον ΟΔΔΥ, ως έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα θεωρείται αυτό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας που χορηγήθηκε μετά την μεταβίβασή τους από τον ΟΔΔΥ.
Επίσης, όταν υπάρχει αυτοκίνητο ή αυτοκίνητα άνω των 1.929 κ.εκ. και με παλαιότητα κάτω των 10 ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται χωριστά για καθένα από αυτά τα αυτοκίνητα και στη συνέχεια επιμερίζεται μεταξύ των μελών ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην εταιρία όταν πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες και ΕΠΕ και ισομερώς μεταξύ των διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων, διοικητών και προέδρων όταν πρόκειται για Α.Ε.

7. Ποιοι εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος;
Για το οικονομικό έτος 2011, το τέλος επιτηδεύματος θα υπολογιστεί για τους επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα Δ' και Ζ' πηγής, καθώς και για νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλει δηλώσεις Φ.Ε. για ένα τουλάχιστον από τα τρία τελευταία οικονομικά έτη, εφόσον πληρούν τις λοιπές απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων (όχι η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος), εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία έτη από το έτος συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65° έτος της ηλικίας. Εξαιρούνται δηλαδή όσοι γεννήθηκαν πριν από την 1/1/49.

Επίσης, όσον αφορά την εξαίρεση των ελεύθερων επαγγελματιών και των ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων κατά τα πέντε πρώτα έτη από την πρώτη τους έναρξη, διευκρινίζεται ότι η πρώτη έναρξη πρέπει να είναι μετά την 1/1/06. Στις περιπτώσεις που ο επιτηδευματίας έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν κι άλλη έναρξη, δεν εξαιρείται, ακόμη κι αν τη συγκεκριμένη έναρξη την έχει διακόψει.

8. Τι ισχύει σε περίπτωση θανάτου;

Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για την καταβολή του ποσού της εισφοράς, ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.

9. Κι αν αμφισβητήσω το εκκαθαριστικό;

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εισφορών και Τέλους Επιτηδεύματος ο φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει κατά του σημειώματος αυτού, μόνο προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, χωρίς όμως να αναστέλλεται η καταβολή του βεβαιωθέντος ποσού.