Έτσι θα φορολογηθούν φέτος οι επιχειρήσεις (Εγκύκλιος)

Έτσι θα φορολογηθούν φέτος οι επιχειρήσεις (Εγκύκλιος)
Κοινοποιήθηκαν από την Γενική Γραμματεία Φορολογικών Εσόδων οι διατάξεις των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι οποίες προβλέπουν τον τρόπο με τον οποίο θα φορολογηθούν φέτος οι επιχειρήσεις.

Ουσιαστικά, η εγκύκλιος, περιγράφει τον τρόπο φορολόγησης των επιχειρήσεων με το νέο καθεστώς που ισχύει για τα κέρδη που αποκτήθηκαν από την 1/1/2014 και τα οποία θα δηλωθούν φέτος.

Τα πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων είναι:

α) Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή

β) Οι προσωπικές εταιρείες που στάθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή

γ) Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου

δ) Οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών

ε) Οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα

στ) Οι κοινοπραξίες

ζ) Οι λοιπές νομικές οντότητες που δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν

Απαλλάσσονται από τον φόρο:

α) Οι φορείς της ενικής κυβέρνησης, με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

β) Η Τράπεζας της Ελλάδος

γ) Οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε.

δ) Οι διεθνείς οργανισμοί, υπό τον όρο ότι η απαλλαγή από το φόρο προβλέπεται βάσει διεθνούς συμβάσεως που έχει κυρωθεί στην ημεδαπή ή τελεί υπό τον όρο της αμοιβαιότητας

ε)Τ ο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες ΕΔΩ