Ολόκληρη η απόφαση για τις τροποποιητικές δηλώσεις του ΕΝΦΙΑ

Ολόκληρη η απόφαση για τις τροποποιητικές δηλώσεις του ΕΝΦΙΑ
Μια σειρά από ζητήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τις τροποποιητικές δηλώσεις του ΕΝΦΙΑ του 2014 αλλά και για τον φόρο των επόμενων ετών, επιχειρεί να επιλύσει η ΓΓΔΕ με σχετική εγκύκλιό της.

Η εν λόγω εγκύκλιος δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ενώ σε λίγες ημέρες θα αναρτηθούν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ στο Taxisnet με τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές αλλά και με τις διορθώσεις που έγιναν μέσω του Ε9.Αμέσως μετά θα ανοίξει και πάλι το Taxisnet για την υποβολή Ε9 προκειμένου να επιτραπεί και η υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τις τροποποιητικές ΕΝΦΙΑ

Για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται υποβολή χειρόγραφης δήλωσης, και την έκδοση δήλωσης ΕΝΦΙΑ - πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., από την οποία έχει εκδοθεί η δήλωση ΕΝΦΙΑ – πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου έτους.

Η αρμοδιότητα αποδοχής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ καθώς και έκδοσης δήλωσης ΕΝΦΙΑ – πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, στις περιπτώσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις παραπάνω, δεν μεταβιβάζεται.

Διαδικασία αποδοχής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ

Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ υποβάλλονται μέχρι την έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης για έλεγχο της δήλωσης ΕΝΦΙΑ – πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου έτους.

Για την αποδοχή ή μη της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ πραγματοποιείται έλεγχος των δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν τη μείωση του φόρου, για τη διενέργεια του οποίου δεν απαιτείται έκδοση εντολής ελέγχου, από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

Στην περίπτωση αποδοχής της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ συντάσσεται έκθεση ελέγχου και εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία κοινοποιείται στο φορολογούμενο.

Προσκόμιση δικαιολογητικών απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες συνολικά ανά έτος προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση ΕΝΦΙΑ − πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών στις περιπτώσεις προσθήκης περιουσιακών στοιχείων.

Τύπος και περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου

Ο τύπος και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 1. 2.

Ο τύπος και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα

Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου

Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝΦΙΑ – πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μετά την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 3.

Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝΦΙΑ – πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μετά την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 4.

Πράξη απόρριψης

Σε περίπτωση απόρριψης της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας εκδίδεται πράξη, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 5.

Επίδοση πράξεων

Η δήλωση ΕΝΦΙΑ – πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου κοινοποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει. Ειδικότερα οι δηλώσεις ΕΝΦΙΑ – πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου που εκδίδονται από το όργανο, το οποίο ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και οι πράξεις απόρριψης επιδίδονται ή αποστέλλονται στο φορολογούμενο με συστημένη επιστολή.

Οι λοιπές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ – πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου αναρτώνται στο λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο (www. gsis.gr).

Διαδικασία διαχείρισης των εκπτώσεων ΕΝΦΙΑ μετά την υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής

Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες, μετά την υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης, εκδίδεται δήλωση ΕΝΦΙΑ – πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και έχει ήδη χορηγηθεί ποσοστό έκπτωσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

Το ποσό που προκύπτει δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

Εφόσον υποβάλλεται εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση και έχει ήδη χορηγηθεί μείωση της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος μεταβάλλει την κατηγορία του ακινήτου, αναγράφει το ακίνητο ως ημιτελές ή μεταβάλλει τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε