"Βlack jack" ανατροπών στο νέο φορολογικό πακέτο

 "Βlack jack" ανατροπών στο νέο φορολογικό πακέτο
Οι 21 αλλαγές στο νέο φορολογικό πακέτο ακινήτων και εισοδήματος επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με νέα φορολογικά βάρη ύψους 2,3 δις από άμεσους φόρους, ενώ μονιμοποιείται ο μέχρι πρότινος έκτακτος ετήσιος φόρος ακινήτων ύψους 2,65 δις ευρώ.

Αυτό επισημαίνει σε επιστολή προς τα μέλη του δ.σ της ΕΣΕΕ ο πρόεδρος Βασίλης Κορκίδης.
Όπως αναφέρει:
Ο νέος ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων γνωστός πλέον ως "ΕΝΦΙΑ" θα γίνει από το 2014 ο εφιάλτης κάθε Έλληνα νοικοκύρη.
Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο δεν υπάρχουν κερδισμένοι αλλά μόνο χαμένοι, ούτε πόσοι θα πληρώσουν λιγότερο και πόσοι περισσότερο, αφού τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις επιβάλλονται επιπλέον φορολογικά βάρη.
Από το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή επισημαίνω τις 21 ανατροπές που προβλέπονται για τη φορολογία στην περιουσία και το εισόδημα των ελλήνων φορολογούμενων.


1. Μειώνεται από 1/1/14 στο 3% ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων εξ´ επαχθούς αίτιας, ενώ η μείωση αφόρα και κάθε άλλη περίπτωση, εκτός από γονική παροχή, δωρεά και κληρονομία όπου εξακολουθεί να υπάρχει το αφορολόγητο όριο.

2. Παρατείνεται το μέτρο απόσυρσης αυτοκίνητων μέχρι 31/12/14.

3. Επεκτείνεται η άμεση επιβολή της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων παραβατών επιτηδευματιών εκτός από το ΣΔΟΕ και όλα τα ελεγκτικά όργανα και υπηρεσίες που ανήκουν στη γγ δημοσίων εσόδων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα ελέγχων της φορολογικής διοίκησης σε 24 βάση.

4. Με έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού έλεγχου οι ελεγκτές θα μπορούν να προσδιορίζουν το δηλωθέν εισόδημα με οποιαδήποτε μέθοδο ή στοιχείο ώστε να καλύπτει τις προσωπικές δαπάνες διαβίωσης και τη προσαύξηση της περιουσίας.

5. Μετά την αύξηση της φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων στο 26% και 33% και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορολογούνται για κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα με 26%, αδιακρίτως του τύπου βιβλίων που διατηρούν.

6. Παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά σε μεταγενέστερο χρόνο. Για όσους αμείβονται με μπλοκάκι και φορολογούνται με τη κλίμακα των μισθωτών θα αρθεί ο περιορισμός των επιχειρηματικών δαπανών μέχρι 9.250€.

7. Απόκρυψη εισοδημάτων θεωρείται η μη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ποσού φόρου 10.000 € εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και 60.000€ για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών.

8. Η φορολογική διοίκηση σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής ύψους 150.000 € για ΦΠΑ και 300.000€ για εισόδημα μπορεί να μην παραλαμβάνει, ούτε να χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.

9. Σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής δεσμεύεται το 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και του περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες δεσμεύονται στο σύνολο τους.

10. Το μέτρο του συμψηφισμού των οφειλών θα επεκταθεί σε ολόκληρο το δημόσιο φορέα και θα αφορά επιστροφές ΦΠΑ, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

11. Εάν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός δυο μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής υπολογίζεται πρόστιμο 10%. Μετά πάροδο ενός έτους το πρόστιμο ανέρχεται στ 20% και καθυστέρηση δυο ετών στο 30%.

12. Οι ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να πληρώσουν ανά πλοίο νέο φόρο διπλάσιου του τελικού που βεβαιώθηκε το 2013. Η επιβολή του φόρου ύψους 100 εκ. Ευρώ θα ισχύσει για τα τρία επόμενα οικονομικά έτη, 2014-2016 και εντάσσεται στην οικονομική παροχή της ναυτιλιακής κοινότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

13. Το ευνοϊκό καθεστώς μειωμένης φορολόγησης κατά 40% που ισχύει στη φορολογική κλίμακα κατοίκων και επιχειρήσεων στα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 ατόμων, θα ισχύσει μέχρι τέλος του 2015 αφού από το 2016 μπαίνει τέλος σε όλες τις φοροελαφρύνσεις.

14. Οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβάλλονται από 1 Φεβρουαρίου έως 30 Απριλίου και ο φόρος θα καταβάλλεται σε τρεις διμηνιαίες δόσεις από την υποβολή της δήλωσης. Το επίπεδο εισοδήματος απαλλαγής φόρου ανέργων και πολυτέκνων ανέρχεται από τα 7.000 στα 9.000 €.

15. Ο ΕΝΦΙΑ. Εισάγει μαζί με το ΦΑΠ ένα διπλό φόρο ακινήτων και επιβάλλει μόνιμο ετήσιο φόρο στους ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων, ημιτελών οικοδομών (-60%), κοινοχρήστων χώρων (- 90%), αλλά και στους οικοπεδούχους και κατόχους αγροτεμαχίων.

16. Οι συμβολαιογραφικές πράξεις που δεν θα εμπεριέχουν δηλώσεις και δικαιώματα του ΕΝΦΙΑ. Θα κρίνονται άκυρες και θα επιβάλλεται στους υποθηκοφύλακες πρόστιμο 5.000€.

17. Ο ΕΝΦΙΑ ισούται με το άθροισμα του κυρίου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συμπληρωματικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων επί των ακινήτων του υποκείμενου στο φόρο. Ο υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου αφόρα ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 300.000€ με συντελεστή 0,1 έως 1% για αξία άνω του 1 εκ. €.

18. Για τον υπολογισμό του κυρίου φόρου του ενφια καθορίζονται 12 συντελεστές του βασικού φόρου (βφ) ανά φορολογική ζώνη (φζ) όπως αυτή αντιστοιχεί στη τιμή ζώνης. Επίσης καθορίζονται 6 συντελεστές παλαιότητας κτίσματος ( σπκ) 1,25-1, από 4-26 έτη, 12 συντελεστές απομείωσης επιφάνειας από 1-0,25 για άνω των 500 τ.μ. Καθώς και 5 συντελεστές ορόφων (σο) 1-1,03.

19. Οι ΑΕ και ΕΠΕ που δεν θα έχουν φορολογικό πιστοποιητικό- ενημερότητα- κινδυνεύουν με πρόστιμο από 4.000 έως 40.000 €.

20. Αναγνωρίζονται ως πλήρως εκπιπτόμενες οι δαπάνες τόκων σε δάνεια επιχειρήσεων εφόσον δεν υπερβαίνουν τα 3 εκ. Ευρώ. Επίσης οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής ερευνάς εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έξοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησης τους προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%.

21. Για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ από το ποσό του φόρου εκπίπτει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος.

Η σύνοψη των αρνητικών και των όποιων θετικών διατάξεων του νέου φορολογικού πακέτου, ως συνήθως, κλείνει προς την αρνητική πλευρά των επιπλέον επιβαρύνσεων τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ