Κανονικά το χαράτσι της ΔΕΗ και για χιλιάδες ανέργους και πολύτεκνους

Κανονικά το χαράτσι της ΔΕΗ και για χιλιάδες ανέργους και πολύτεκνους
Θεσπίζοντας αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια τόσο για τους μακροχρόνια ανέργους όσο και για τους πολύτεκνους, το υπουργείο Οικονομικών αναγκάζει ακόμη και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες να πληρώσουν το χαράτσι της ΔΕΗ όχι με 0,5 ευρώ το τετραγωνικό αλλά με το κανονικό τέλος που κυμαίνεται από 3 έως και 20 ευρώ. Συνολικά, με τροποποίηση της τροπολογίας επέρχονται έξι ουσιαστικές αλλαγές στο τέλος οι οποίες είναι οι εξής:

1. Αν για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, τότε ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει τρία ευρώ για κάθε τετραγωνικό μέτρο.

2. Αν για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα δεν υπάρχει καν το εμβαδόν του ακινήτου, τότε ο ιδιοκτήτης πληρώνει τρία ευρώ ανά τετραγωνικό ενώ για τον προσδιορισμό των τετραγωνικών λαμβάνονται υπόψη αυτά που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών.

3. Εξαιρούνται από το τέλος τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση.

4. Με 0,5 ευρώ το μέτρο θα πληρώσουν το τέλος οι ακόλουθες κατηγορίες υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε:

• Πολυτέκνους (κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του πρώτου άρθρου του ν. 1910/1944, εφόσον τα τέκνα που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο τον βαρύνουν φορολογικά κατά το οικονομικό έτος 2011. Επίσης, το οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ (με βάση τα εισοδήματα του 2010)

• Πρόσωπα που είναι τα ίδια (ή πρόσωπα που τον βαρύνουν φορολογικά) ανάπηρα. Εδώ συγκαταλέγονται άτομα με βαριά αναπηρία άνω του 80%, τυφλοί κλπ.

• Μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερόμενων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης καθώς και άνεργοι που επιδοτήθηκαν λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι μήνες από τους 12 μήνες που προηγούνται κάθε φορά της ημερολογιακής βάσης υπολογισμού του τέλους όπως αυτή ορίζεται με κανονιστική απόφαση. Η απαλλαγή στους ανέργους δεν παρέχεται εφόσον το οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 4000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

5. Το τέλος και για τις ευπαθείς ομάδες υπολογίζεται κανονικά (δηλαδή όχι με 0,5 ευρώ το τετραγωνικό στις περιπτώσεις που:

1. Η αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου με βάση τα στοιχεία ακινήτων του έτους 2008 υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ (προσαυξημένο κατά 10.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο)

2. Αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο, βρίσκεται σε ζώνη με τιμή άνω των 3000 ευρώ

3. Για το πλέον των 120 τ.μ. εμβαδόν του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά για κάθε προστατευόμενο τέκνο (και μέχρι τα 200 τετραγωνικά).

6. Αν δεν πληρώσουμε το τέλος μέσω του λογαριασμού μέσα σε τέσσερις μήνες, η βεβαίωση γίνεται από την εφορία. Αν και πάλι δεν πληρώσουμε, ακολουθούνται οι διαδικασίες του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.