Έρχονται 112 προσλήψεις σε δήμους

Έρχονται 112 προσλήψεις σε δήμους
Την έγκριση σύναψης εκατόν δώδεκα (112) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Από τις προσλήψεις που ενέκρινε το ΥΠΕΣΔΑ, προκαλείται δαπάνη ποσού ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (1.050.336€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι θέσεις:

Οι προσλήψεις θα γίνουν με την εποπτεία του ΑΣΕΠ και οι προκηρύξεις θα εκδοθούν το επόμενο διάστημα απο τους δήμους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ