Εως το τέλος του 2015 τα υπόλοιπα αδειών αλλιώς πληρώνονται διπλά

Εως το τέλος του 2015 τα υπόλοιπα αδειών αλλιώς πληρώνονται διπλά
Με διπλή αμοιβή θα πρέπει να αποζημιώσουν οι εργοδότες τα υπόλοιπα από την κανονική άδεια που δεν θα χορηγηθεί έως το τέλος του χρόνου από τους εργοδότες όπως ορίζει η εργατική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ, ο εργοδότης θα πρέπει να χορηγεί στους εργαζόμενους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015 του τρέχοντος ημερολογιακού έτους το υπόλοιπο της αδείας που αναλογεί στον κάθε εργαζόμενο έστω κι αν ακόμη δεν έχει ζητηθεί από αυτούς.

Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια) υποχρεούται να καταβάλει σε αυτούς αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100%.