Ανάλογα με τις επιδόσεις και τις δεξιότητες οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων

Ανάλογα με τις επιδόσεις και τις δεξιότητες οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων
Σαρωτικές αλλαγές αναμένονται να έλθουν στο Δημόσιο από τον Σεπτέμβριο μέχρι το Δενκέμβριο του 2015.

Θεσπίζεται νέο μισθολόγιο με ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2016 ανάλογα με τις δεξιότητες και τις επιδόσεις των δημοσίων υπαλλήλων, συνεχίζονται οι περιορισμένες προσλήψεις μονίμου προσωπικού, έρχεται νέο πλαίσιο αξιολόγησης του και μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας, ενώ προβλέπεται και ανασυγκρότηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνών Αθηνών (ΟΑΣΑ).

Πιο αναλυτικά οι αλλαγές που προβλέπει το Μνημόνιο για το Δημόσιο και οι οποίες πρέπει να έχουν θεσπιστεί μέχρι το τέλος του 2015, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Σεπτέμβριος

-Νομοθετική έγκριση του προγράμματος αναδιάρθρωσης του "ΟΑΣΑ - Συγκοινωνίες Αθηνών" το οποίο έχει συμφωνηθεί με τους Θεσμούς.

Οκτώβριος

-Μεταρρύθμιση του ενιαίου μισθολογίου, με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2016.

Στο νέο μισθολόγιο θα καθοριστούν οι βασικές παράμετροι με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, με βάση τους συμφωνηθέντες στόχους για τα μισθολογικά κονδύλια και με συστηματική εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Θα υπάρξει αποσυμπίεση της μισθολογικής κατανομής σε ολόκληρο το μισθολογικό φάσμα σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις και τις αρμοδιότητες και την θέση του προσωπικού και ευθυγράμμιση των αδειών με τις βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν στην ΕΕ.

-Ευθυγράμμιση των μη μισθολογικών παροχών, όπως οι ημερήσιες αποζημιώσεις, οι δαπάνες ταξιδιού και άλλα ευεργετήματα, με τις βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν στην ΕΕ, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2016.

-Επανέξεταση και σταδιακή εφαρμογή της νομοθεσίας για την επιλογή διευθυντικών στελεχών. Η επιλογή διευθυντικών στελεχών θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2016, με επιλογή Γενικών Διευθυντών έως τον Δεκέμβριο του 2015 και Διευθυντών έως τον Μάιο του 2016.

-Καθορισμός, εντός της νέας μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής (ΜΔΣτρ), των ανώτατων ορίων για τις μισθολογικές δαπάνες και τα επίπεδα απασχόλησης στο δημόσιο που να συνάδουν με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και με την εξασφάλιση φθίνουσας πορείας για τις δημόσιες δαπάνες σε σχέση με το ΑΕΠ κατά την περίοδο 2016-2019

Γι' αυτό οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τον κανόνα των αποχωρήσεων το 2016, ενώ ο συντελεστής για τα έτη 2017-2019 θα καθοριστεί στην ΜΔΣτρ που θα εγκριθεί τον Οκτώβριο του 2015. Για τις επόμενες φορές, ο κανόνας των αποχωρήσεων θα αναθεωρείται ετησίως στο πλαίσιο της ΜΔΣτρ για τα έτη που έπονται του επομένου (t+2).

Νοέμβριος

Έκδοση όλης της δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του μισθολογίου έως τον Ιούνιο του 2016 για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων με ισχύ το 2017.

Νομοθέτηση του νέου πλαισίου αξιολόγησης των επιδόσεων όλου του προσωπικού, με σκοπό την καλλιέργεια ενός πνεύματος επίτευξης αποτελεσμάτων.

Δεκέμβριος

Θέσπιση νέου συστήματος μόνιμης κινητικότητας. Το σύστημα θα προωθήσει την χρήση της περιγραφής καθηκόντων και θα συνδέεται με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις κενές θέσεις. Την τελική απόφαση για την κινητικότητα του προσωπικού θα λαμβάνει η εκάστοτε υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτόν θα εξορθολογιστεί η κατανομή πόρων καθώς και η στελέχωση σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

-Εντοπισμός παράνομων προσλήψεων, ασφαλιστικών μέτρων καθώς και πειθαρχικών υποθέσεων και λήψη κατάλληλων μέτρων.

-Εκπόνηση μακροπροθέσμου σχεδίου κωδικοποίησης των κυριότερων νομοθεσιών που θα προταθεί έως τον Μάρτιο του 2016 και θα έχει εφαρμοστεί πλήρως έως τον Ιούνιο του 2018. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης που θα παρέχει πρόσβαση στη νομοθεσία, τόσο στη δημοσιευμένη μορφή της (ΦΕΚ) όσο και στην ενοποιημένη εκδοχή των διαφόρων διατάξεων, έως τον Δεκέμβριο του 2016.

-Πλήρης αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης τεχνικής συνδρομής για εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών, η βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων, η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση (e-government), και μια επικοινωνιακή στρατηγική.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ