"Οδηγίες" του ΥΠΟΙΚ στους υπαλλήλους για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις

"Οδηγίες" του ΥΠΟΙΚ στους υπαλλήλους για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων του υπουργείου Οικονομία εξέδωσε Κατευθυντήρια Οδηγία 9, η οποία περιλαμβάνει τα «μυστικά» καταπολέμησης της διαφθοράς, κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών.

Με την οδηγία αυτή επιχειρείται αφενός η παρουσίαση των βασικότερων νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών και αφετέρου να ενθαρρυνθούν οι ορθές πρακτικές για την πρόληψη και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών. Όπως αναφέρει το υπουργείο, ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων είναι ένας από τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που επηρεάζουν σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η ορθή και αποτελεσματική του λειτουργία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες διαφάνειας, χρηστής διαχείρισης και αξιοποίησης του δημοσίου χρήματος.

Για το λόγο αυτό, θα δοθεί σε όλους τους αρμόδιους υπαλλήλους για την εφαρμογή της και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου (www.ggde.gr), για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.

Ειδικότερα,στο έγγραφο αναφέρεται ότι: «Kρίνοντας από τις εκδικασθείσες υποθέσεις διαφθοράς σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στα κράτη-μέλη, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν συχνότερα αφορούν:

  • Διατύπωση της συγγραφής των υποχρεώσεων κατά τρόπο που να ευνοεί ορισμένους υποβάλλοντες προσφορά
  • Κατάτμηση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών σε μικρότερους διαγωνισμούς, με σκοπό την αποφυγή ανταγωνιστικών διαδικασιών
  • Σύγκρουση συμφερόντων που επηρεάζει διάφορα στάδια των διαδικασιών και αφορά όχι μόνον τους αρμόδιους για τις συμβάσεις υπαλλήλους, αλλά και υψηλότερο επίπεδο των αναθετουσών αρχών
  • Δυσανάλογα και αδικαιολόγητα κριτήρια επιλογής, αδικαιολόγητο αποκλεισμό των διαγωνιζομένων, αδικαιολόγητη χρήση των διαδικασιών απευθείας διαπραγμάτευσης
  • Ανεπαρκή ανάλυση καταστάσεων όπου οι τιμές προσφοράς ήταν πολύ χαμηλές
  • Αδικαιολόγητες εξαιρέσεις από τη δημοσίευση των προσφορών

Εκτός από τη διαδικασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, οι έλεγχοι, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν εντοπίσει κινδύνους που σχετίζονται με το στάδιο, μετά την ανάθεση, όταν μπορούν, επίσης, να εμφανιστούν δωροδοκίες και, για παράδειγμα, υπονομεύεται σκόπιμα η ποιότητα των παραδοτέων. Άλλες μορφές υποθέσεων διαφθοράς, μετά την ανάθεση, περιλαμβάνουν ανεπαρκή αιτιολόγηση των τροποποιήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μεταγενέστερη τροποποίηση των συμβάσεων για τη μεταβολή της συγγραφής υποχρεώσεων και αύξηση του προϋπολογισμού».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ