Κουρεμένο και το δώρο του Πάσχα κατά 22% στον ιδιωτικό τομέα

Κουρεμένο και το δώρο του Πάσχα κατά 22% στον ιδιωτικό τομέα
Πράσινο φως στους εργοδότες να καταβάλουν μειωμένο το δώρο Πάσχα κατά 22% ανάβει με ανακοίνωσή του, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Η μείωση του ημερομισθίου από τις 12 Φεβρουαρίου, παρασύρει και το δώρο το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη. Κάποια βαφτιστήρια θα μείνουν φέτος χωρίς αυγό και θα αρκεστούν στη λαμπάδα καθώς η απώλεια για έναν εργάτη θα υπερβεί τα 110 ευρώ.

Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ειδικότητα εργάτη), αμείβεται με την αμοιβή που προβλέπεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τη μείωση των αποδοχών του κατά 22%. Ο εν λόγω εργαζόμενος είναι άγαμος, χωρίς προϋπηρεσία, με πλήρες ωράριο και έχει απασχοληθεί από 1.1.2012 έως 30.4.2012 (δεν θα λυθεί η εργασιακή σχέση πριν από την 30.4.2012). Ως δώρο Πάσχα θα λάβει το ποσό των 392,7 ευρώ και όχι τα 503,55 ευρώ που θα εισέπραττε αν δεν είχε μεσολαβήσει η μείωση του βασικού μισθού.

Το παραπάνω παράδειγμα, εμπεριέχεται στην ανακοίνωση του ΣΕΠΕ και δεν αφήνει κανένα περιθώριο αισιοδοξίας. Είναι προφανές ότι οι μειώσεις εκτός από αυτούς που αμείβονται με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, θα ισχύσει και για όσους έχουν υπογράψει ατομικές συμβάσεις αποδεχόμενοι μείωση των αποδοχών τους.

Όσον αφορά στο καθαρά διαδικαστικό σκέλος καταβολής του δώρου Πάσχα, ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Το δώρο Πάσχα υπόκειται, όπως και οι τακτικές αποδοχές, σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Πολιτικής.
  2. Το δώρο του Πάσχα καταβάλλεται τη Μεγάλη Τετάρτη
  3. Το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, που έχουν απασχοληθεί με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οποιασδήποτε μορφής και σε οποιοδήποτε εργοδότη.
  4. Το δώρο δεν μπορεί να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
  5. Υπολογίζεται βάσει των μισθών ή ημερομισθίων που έχουν καταβληθεί μέχρι την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα ή την ημερομηνία της λύσης της εργασιακής σχέσης. (για αυτό την πατάμε φέτος. Διότι 15 ημέρες πριν από το Πάσχα είχαν ήδη γίνει οι μειώσεις μισθών)
  6. Όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο δικαιούνται Δώρο Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
  7. Το δώρο, καταβάλλεται ολόκληρο εφόσον η σχέση εργασίας διήρκησε ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εργασίας διήρκεσε μικρότερα χρονικό διάστημα θα πάρουν το Δώρο κατ' αναλογία προς τον χρόνο που έχουν εργασθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ως Δώρο του Πάσχα υπολογίζεται ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 εργάσιμες ημέρες που έχουν διανυθεί κατά την χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 8ημέρου, υπολογίζεται ανάλογο ποσόν.
  8. Οι απασχολούμενοι στα δημόσια, δημοτικά και κοινοτικά έργα, τις εποχιακά εκτελούμενες εργασίες καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου δικαιούνται ως επίδομα Πάσχα δύο ημερομίσθια για κάθε 13 που πραγματοποίησαν στη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους, ή ανάλογο κλάσμα για κάτω από 8 ή από 13 ημερομίσθια που πραγματοποίησαν αντίστοιχα.
  9. Δώρο του Πάσχα δικαιούνται και οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση για τους οποίους, όπως τονίζει το ΣΕΠΕ, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ