Μπλε Κέδρος: Εγκρίθηκε από την Γ.Σ. η διανομή μερίσματος

 Μπλε Κέδρος: Εγκρίθηκε από την Γ.Σ. η διανομή μερίσματος

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης την απόκτηση ίδιων μετοχών από την εταιρεία

 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών της χρήσης 2021 ως εξής:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα όρισε ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2021 την 07.09.2022, ως ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την 08.09.2022 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος την 12.09.2022 και παρείχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να υλοποιήσει την παραπάνω απόφαση.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης την απόκτηση ίδιων μετοχών από την εταιρεία και εξουσιοδότησε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο 24μηνη προθεσμία, να προβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε αγορές ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με ανώτατη τιμή αγοράς πέντε ευρώ (5,00 €) ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς ένα ευρώ (1,00 €) ανά μετοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ