Τέρνα Ενεργειακή: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,34 ευρώ/μετοχή

 Τέρνα Ενεργειακή: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,34 ευρώ/μετοχή

 

Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

 

Συνήλθε σήμερα, 22/06/2022, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στην οποία παρέστησαν 247 Μέτοχοι κομιστές 89.469.694 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 77,48 %.
Οι αποφάσεις της ΓΣ:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 89.448.194 υπέρ (99,98 % επί των παρισταμένων) και αποχή 21.500 (0,02 % επί των παρισταμένων), στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2021 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 89.448.194 υπέρ (99,98 % επί των παρισταμένων) και αποχή 21.500 (0,02 % επί των παρισταμένων), η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διανομή κερδών και αποθεματικών συνολικού ποσού Ευρώ 39.390.730,60, ήτοι 0,34 € ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη διανομή του μερίσματος και σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΗΔΤ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022. Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 5 Ιουλίου 2022 (record date) και η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος είναι η Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Εγκρίθηκε με ψήφους 82.305.883 υπέρ (91,99 % επί των παρισταμένων), κατά 7.142.311 (7,98 % επί των παρισταμένων) και αποχή 21.500 (0,02 % επί των παρισταμένων), η καταβολή αμοιβών στα Μέλη του ΔΣ, από τα μετά από φόρους κέρδη της Εταιρείας κατ' εφαρμογή των άρθρων 109 και 110 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνολικού ποσού € 1.370.000.

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 89.448.194 υπέρ (99,98 % επί των παρισταμένων) και αποχή 21.500 (0,02 % επί των παρισταμένων), η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021.

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 88.941.654 υπέρ (99,41 % επί των παρισταμένων) και 357.510 κατά (0,40 % επί των παρισταμένων) και αποχή 170.530 (0,19 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την συνολική διαχείριση της χρήσης 2021 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Γεωργίου Περιστέρη, Γεωργίου Περδικάρη (έως 23/6/2021), Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, Γεωργίου Σπύρου, Μιχαήλ Γουρζή, Εμμανουήλ Μουστάκα (έως 23/6/2021), Γεωργίου Κούβαρη (έως 23/6/2021), Gagik Apkarian (έως 23/6/2021), Γεωργίου Μέργου, Αριστοτέλη Σπηλιώτη (από 23/6/2021), Νικόλαου Βουτυχτή (από 23/6/2021), Ανδρέα Ταπραντζή (από 23/6/2021), Σοφίας Κουνενάκη-Εφραίμογλου (από 23/6/2021), Τατιάνας Καραπαναγιώτη (από 23/6/2021) και Μαρίνας Σαρκισιάν Οχανέσογλου (από 23/6/2021).

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 88.971.405 υπέρ (99,44 % επί των παρισταμένων) και 327.759 κατά (0,37 % επί των παρισταμένων) και αποχή 170.530 (0,19 % επί των παρισταμένων), απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2021.

Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 75.158.228 υπέρ (84,00 % επί των παρισταμένων) και 14.289.966 κατά (15,97 % επί των παρισταμένων) και αποχή 21.500 (0,02 % επί των παρισταμένων), την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με την οποία καταβλήθηκαν αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021 σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 23.06.2021.

Θέμα 7ο: Εκλέχθηκε με ψήφους 88.903.535 υπέρ (99,37 % επί των παρισταμένων) κατά 544.659 (0,61 % επί των παρισταμένων)και αποχή 21.500 (0,02 % επί των παρισταμένων), η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2022 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2021 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.


Επί του 8ου θέματος υπεβλήθη η αναφορά των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706 2020» και επί του 8ου θέματος δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ