Μπλε Κέδρος: Από 2,18- 2,45 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών

 Μπλε Κέδρος: Από 2,18- 2,45 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών


Το συνολικό ύψος της Δημόσιας Προσφοράς θα ανέλθει κατά μέγιστο σε €17.640.000 με βάση την ανώτατη τιμή του ως ανωτέρω εύρους

 

Στο εύρος 2,18 - 2,45 ευρώ θα κυμανθεί η τιμή διάθεση των μετοχών που θα εκδώσει η Μπλε Κέδρος στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής "Τιμή Διάθεσης") θα καθοριστεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Νέων Μετοχών. Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί εντός του παραπάνω αναφερόμενου δεσμευτικού εύρους τιμών.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και η Εκδότρια όρισαν ως ανώτατη τιμή το ποσό των €2,45 για έκαστη των Νέων Μετοχών.

Κατά την περίοδο που προηγήθηκε της διαδικασίας του Η.ΒΙ.Π., ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος έλαβε ενδεικτικές προσφορές από επαρκή αριθμό Ειδικών Επενδυτών, ώστε να προσδιορίσει, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, το εύρος της τιμής που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες ζήτησης της αγοράς.

Η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Νέων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά.

Το συνολικό ύψος της Δημόσιας Προσφοράς θα ανέλθει κατά μέγιστο σε €17.640.000 με βάση την ανώτατη τιμή του ως ανωτέρω εύρους. Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών και θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού (EE) 2017/1129, όπως ισχύει, την 08.06.2022.
Διαδικασία προσφοράς και κατανομής μετοχών

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής στο Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, καθώς και στα μέλη Η.ΒΙ.Π. και τους Συμμετέχοντες του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Οι Ειδικοί Επενδυτές, υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής απευθείας στον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο.

Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Βιβλίου Προσφορών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Συντονιστής της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 34 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α, όπως ισχύει (η Απόφαση Η.ΒΙ.Π.), έχει ορισθεί ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος.

Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 06.06.2022 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 08.06.2022 και ώρα Ελλάδος 16:00 μ.μ. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ., εκτός της Τετάρτης 08.06.2022 κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 μ.μ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ