Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει έως την 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

 

 

Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 03.05.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δυνάμει της οποίας ορίστηκε ο κ. Βασίλειος Κλέτσας ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κωνσταντίνου Τζινιέρη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συνήλθε την 03.05.2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Νικόλαος Κυριαζής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος

2. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος

3. Βασίλειος Κλέτσας, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

4. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 5. Ελένη Λινάρδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6. Αλέξιος Σουλτογιάννης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει έως την 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Περαιτέρω, δυνάμει της ως άνω από 03.05.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατέθηκαν αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ