ΑΔΜΗΕ: Στα 35 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη - Πρόταση για μέρισμα 0,068 ανά μετοχή

 ΑΔΜΗΕ: Στα 35 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη - Πρόταση για μέρισμα 0,068 ανά μετοχή

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 190,3εκατ. ευρώ (από 210,6 εκατ. ευρώ το 2020). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 191,1 εκατ. ευρώ έναντι 202,9 εκατ. ευρώ το 2020.

• Τα Συνολικά Έσοδα διαμορφώθηκαν στα 286 εκατ. Ευρώ, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,5% σε
σύγκριση με το 2020.
• Τα Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς διαμορφώθηκαν στα 270,4 εκατ. ευρώ, έναντι
273,6 εκατ. ευρώ το 2020.
• Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 190,3εκατ. ευρώ (από 210,6 εκατ. ευρώ το 2020). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 191,1 εκατ. ευρώ έναντι 202,9 εκατ. ευρώ το 2020.
• Σημαντική πρόοδος του επενδυτικού προγράμματος, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να
σταθεροποιούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και να διαμορφώνονται στα 412,7 εκατ. Ευρώ.
• Ισχυρή Χρηματοοικονομική θέση, με Καθαρό Δανεισμό 663,9 εκατ. ευρώ και Καθαρός Δανεισμός
/συγκρ. EBITDA 3,47x.

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:
• Καθαρά κέρδη 35 εκατ. ευρώ
• Πρόταση διανομής μικτού προμερίσματος ανά μετοχή 0,068 (αφορά χρήση 2022)


Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, Bloomberg: ADMIE.GA, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΔΜΗΕ) εφεξής «η Εταιρεία» κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιεύει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)» εφεξής
«η Συγγενής» ανακοίνωσε επίσης ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 τα οποία
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:*

Στη συνέχεια εμφανίζονται διαγραμματικά τα μεγέθη και οι μεταβολές των Συνολικών Εσόδων, τουσυγκρίσιμου EBITDA και Καθαρών Κερδών για τα έτη 2020-2021:

Με βασική προτεραιότητα την απρόσκοπτη υλοποίηση των μεγάλων ενεργειακών έργων, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ
συνέχισε την δυναμική του πορεία και το 2021, καταγράφοντας άλλη μια χρονιά υψηλών επενδύσεων οι
οποίες διαμορφώθηκαν στα 412,7 εκατ. Ευρώ. Επίσης, παρουσίασε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στις
λειτουργικές του επιδόσεις, ενώ εμφάνισε μείωση στην καθαρή κερδοφορία κυρίως ως αποτέλεσμα της
καθυστερημένης αναπροσαρμογής των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, των έκτακτων
δαπανών για την διαχείριση του COVID 19 αλλά και τις υψηλότερες αποσβέσεις.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2021 σε 286 εκατ. ευρώ,
καταγράφοντας οριακή υποχώρηση 0,5% έναντι 287,4 εκατ. ευρώτο 2020. Η μείωση αυτή κυρίως οφείλεται στην καθυστερημένη αναπροσαρμογή των χρεώσεων χρήσης συστήματος για το Απαιτούμενο Έσοδο του 2021, οδηγώντας σε υποανάκτηση 4 εκατ. ευρώ τα οποία θα ανακτηθούν το 2023.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 190,3 εκατ. ευρώ
σημειώνοντας μείωση κατά 9,6% σε ετήσια βάση έναντι 210,6 εκατ. ευρώ το 2020. Το συγκρίσιμο EBITDAτου Ομίλου διαμορφώθηκε στα 191,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 5,8% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2020, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:
α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους
της Συγγενούς εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 1,4 εκατ.
ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,6 εκατ. ευρώ για το 2020,
β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 2,6 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης
απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 8,2 εκατ. ευρώ το 2020 ,
γ) επιβάρυνση λόγω αναδρομικής χρέωσης ποσού 2 εκατ. ευρώ που οφείλεται σε αμοιβές προς στο
τεχνικό προσωπικό από την εφαρμογή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας ΕΣΣΕ 2021-2024 το
2ο εξάμηνο 2021.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 27,1% και ανήλθε στα 89 εκατ. Ευρώ, έναντι 122,1 εκατ. ευρώ το 2020,κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 14,5% ως αποτέλεσμα της επέκτασης της
Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 89,8 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 21,5% έναντι 114,5 εκατ. ευρώ το 2020, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα -μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 80,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 30,4% έναντι
115 εκατ. ευρώ για το 2020, καθώς καταγράφηκε μείωση των πιστωτικών τόκων λόγω της μείωσης των
ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ ωστόσο επηρεάστηκε θετικά από την αναγνώριση του κέρδους στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης των επιτοκίων δανεισμού του Κοινοπρακτικού δανείου. Παράλληλα η Συγγενής εταιρεία παρουσίασε αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προήλθε κατά κύριο λόγο από την αύξηση της προμήθειας εγγύησης προς το Ελληνικό Δημόσιο αλλά καιτης μικρότερης κεφαλαιοποίησης τόκων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση στο τέλος της οποίας ολοκληρώθηκαν και παγιοποιήθηκαν σημαντικά έργα.
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση του 2021 διαμορφώθηκαν στα 69,4 εκατ. ευρώ, έναντι 84,9 εκατ. το 2020, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 67,7 εκατ. ευρώ, έναντι 81,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα προτείνει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στους
μετόχους της τη διανομή μερίσματος ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2021, που αντιστοιχεί στο ποσό των 33,9 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου το 4ο τρίμηνο του 2021 μειώθηκαν κατά 8,1%, σε σύγκριση
με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκαν στα 67,3 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το 4ο τρίμηνο του 2020 είχε αναγνωριστεί έσοδο 10 εκατ. ευρώ που αφορούσε το κόστος έργων ΕΣΜΗΕ με χρηματοδότηση Τρίτων (Κ) για το ειδικό έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη-Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας». Το 2021 δεν αναγνωρίστηκε αντίστοιχο έσοδο, καθώς εκκρεμεί η εκκαθάριση του εν λόγω έργου από την ΡΑΕ.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 4οτρίμηνο του 2021 ανήλθαν στα
43,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 28,7% σε ετήσια βάση έναντι 61,4 εκατ. ευρώ το 4ο
τρίμηνο2020.
Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 45,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 16% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 4ου τριμήνου του 2020, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις:
α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους
της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,9 εκατ. ευρώ, έναντι
πρόβλεψης 0,26 εκατ. ευρώ για το 2020,
β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,5 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης
απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 8 εκατ. ευρώ το 4οτρίμηνο 2020 και
γ) επιβάρυνση λόγω αναδρομικής χρέωσης ποσού 0,95 εκατ. ευρώ που οφείλεται σε αμοιβές προς
στο τεχνικό προσωπικό από την εφαρμογή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας ΕΣΣΕ 2021-2024
Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 55,6% και ανήλθε στα 16,8 εκατ., έναντι 37,9 εκατ. ευρώ το 4ο
τρίμηνο2020, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 18,1 εκατ. ευρώ, έναντι 30,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο ένα έτος πριν που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποσβέσεων κατά 14,6%.

Δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνου Μανουσάκη, για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2021:

«Το 2021 ήταν ένα ακόμη έτος ισχυρής ανάπτυξης για τον Όμιλο ΑΔΜΗΕ, που παρέμεινε προσηλωμένος
στο φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα και επέδειξε λειτουργική ανθεκτικότητα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, κυρίως λόγω της πανδημίας. Η διατήρηση των κεφαλαιουχικών δαπανών (CapEx) σε πολύ υψηλά επίπεδα, παρά τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην κερδοφορία, αναδεικνύει τη σταθερή επενδυτική και αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου.
Με όλα τα μεγάλα ενεργειακά έργα σε πλήρη εξέλιξη, ο ΑΔΜΗΕ επενδύει στη βιωσιμότητα και επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού Συστήματος, συμβάλλοντας στην ενεργειακή μετάβαση».

Δήλωση του Εκτελεστικού Προέδρου της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., κ. Διαμαντή Βαχτσιαβάνου, για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2021:
«Για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών το 2021 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για την αναβάθμιση της Εταιρικής
Διακυβέρνησης με την αύξηση των ανεξάρτητων μελών ΔΣ, την εισαγωγή πολιτικής καταλληλότητας και
ποσόστωσης ανα φύλο σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον Ν. 4706/2020. Παράλληλα ο Διαχειριστής πέτυχε
μια σειρά από σημαντικούς εθνικούς στρατηγικούς στόχους τόσο με την αναβάθμιση του Συστήματος μέσω των επενδύσεών του σε εγχώριο επίπεδο όσο και την προτεραιότητα που έθεσε στις διεθνείς
διασυνδέσεις, γεγονός που του επιτρέπει να διαμορφώσει αποφασιστικά τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας. Με όραμα την ισχυρή και συνεχή αναπτυξιακή πολιτική μας και διασφαλίζοντας έναν εύρωστο και υγιή Οργανισμό, συνεχίζουμε να επιτελούμε την βασική μας αποστολή που έχει σκοπό την ενίσχυση του έργου του Διαχειριστή για τη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας καθώς και την ανταποδοτική στήριξη στους μετόχους μας.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ