Πλαίσιο: Στις 28 Ιουνίου ξεκινά η καταβολή μερίσματος

Πλαίσιο: Στις 28 Ιουνίου ξεκινά η καταβολή μερίσματος

Στις 19 Απριλίου πριν την έναρξη της συνεδρίασης, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για το 2021.

 


To «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2022:

Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Τρίτη, 19 Απριλίου 2022 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Οι ως άνω Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) θα είναι διαθέσιμες από εκείνη την ώρα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.plaisio.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www. athexgroup.gr.

Ημερομηνία Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.2 του Κανονισμού, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2021 τηλεδιάσκεψης: Τρίτη, 10 Μαΐου 2022

Οι λεπτομέρειες της οργάνωσης της τηλεδιάσκεψης αυτής θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας

Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2021: Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2021: Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 (record date)
Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2021 μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή μέσω της Ε.Χ.Α.Ε.: Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022

Ειδικότερες λεπτομέρειες και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ