Πλαστικά Κρήτης: Από 19 Ιανουαρίου με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές στο Χρηματιστήριο μετά την ΑΜΚ

Πλαστικά Κρήτης: Από 19 Ιανουαρίου με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές στο Χρηματιστήριο μετά την ΑΜΚ

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,75 Ευρώ σε 1,43 Ευρώ.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πλαστικά Κρήτης της 16ης Δεκεμβρίου 2021 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 18.617.856 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον από τις χρήσεις 2016 και 2017.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,75 Ευρώ σε 1,43 Ευρώ.

Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 39.152.256 Ευρώ, διαιρούμενο σε 27.379.200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,43 Ευρώ.

To Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την αριθ. Πρωτ. 2555150 10/01/2022 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου στη συνεδρίασή της της 13/01/2022 ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 19/01/2022 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 1,43 Ευρώ ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ