Αttica Group: Σε 148,31 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις το γ΄ τρίμηνο του 2021

Αttica Group: Σε 148,31 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις το γ΄ τρίμηνο του 2021

Σε 148,31 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της «Attica ΑΕ συμμετοχών», κατά το γ΄ τρίμηνο 2021, ενώ τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 33,34 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2596/ 9.11.2021 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ΄ τριμήνου της χρήσης 2021, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της:

• Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 148,31 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 270,50 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 113,58 εκατ. ευρώ και 230,57 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, ήτοι αύξηση σε ποσοστό 30,58% και 17,32% αντίστοιχα.

• Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 47,11 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 42,74 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 36,86 εκατ. ευρώ και 38,79 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

• Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 33,34 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 4,31 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 24,54 εκατ. ευρώ και 3,33 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

• Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 32,74 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021, ενώ προέκυψαν ζημίες 1,31 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι κερδών 12,14 εκατ. ευρώ και ζημιών 28,81 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Για τους επόμενους μήνες του έτους 2021, οι οποίοι αποτελούν και μήνες χαμηλής επιβατικής κίνησης, το μεταφορικό έργο του Ομίλου θα επηρεαστεί από την εξέλιξη της πανδημίας και το ενδεχόμενο επιβολής νέων περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση των επιβατών.

Ο Όμιλος διαθέτει ικανοποιητική ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου να ανέρχονται στις 30.09.2021 σε 93,80 εκατ. ευρώ έναντι 80,53 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020. Επίσης, ο Όμιλος διαθέτει ανοιχτές γραμμές χρηματοδότησης ύψους 34 εκατ. ευρώ οι οποίες στις 30.09.2021 είναι αχρησιμοποίητες.

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021, δεν προέκυψε σημαντική μεταβολή στη δανειακή θέση ή την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου σε σχέση με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του 2021.

Η ενεργειακή κρίση που βιώνει η παγκόσμια κοινότητα έχει προκαλέσει εκτόξευση στις τιμές όλων των μορφών ενέργειας. Το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων αυξήθηκε σημαντικά, επιβαρύνοντας το λειτουργικό κόστος των εταιριών. Ειδικότερα, κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 74,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η διοίκηση εργάζεται μεθοδικά με σκοπό αφενός, να μετριάσει τις επιπτώσεις τις πανδημίας και της αύξησης του κόστους των καυσίμων, καταβάλλοντας προσπάθεια για τη συνεχή προσαρμογή του Ομίλου στα υπό εξέλιξη δεδομένα και αφετέρου να προχωρήσει την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού για βιώσιμη ανάπτυξη στη μετά COVID-19 εποχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ