ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στα 20,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στα 20,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο

Όμιλος ΑΔΜΗΕ:  Ανθεκτικότητα στις λειτουργικές επιδόσεις και την καθαρής κερδοφορίας με επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος

 • Καθαρά κέρδη 20,6 εκατ. ευρώ (+2,8% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2020)
 • Υπενθυμίζεται πως τον Σεπτέμβριο του 2021 έχει καταβληθεί:
  • υπόλοιπο μικτού μερίσματος ανά μετοχή 0,018 που αφορά την χρήση 2020 και εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και
  • μικτό προμέρισμα ανά μετοχή 0,085 που αφορά την χρήση 2021 συνιστώντας συνολική καταβολή 0,103 ευρώ ανά μετοχή.
 • Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν στα 137,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2020.
 • Τα Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν στα 130,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,3% έναντι 131,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020.
 • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 96,7 εκατ. ευρώ (από 96,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 94,2 εκατ. ευρώ έναντι 97,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020, σημειώνοντας μείωση 3,2%.
 • Επενδυτικές Δαπάνες 153,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25,3% σε ετήσια βάση
 • Ισχυρή Χρηματοοικονομική θέση, με Καθαρό Δανεισμό στα 675 εκατ. ευρώ

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, Bloomberg: ADMIE.GA, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΔΜΗΕ) εφεξής «η Εταιρεία» κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιεύει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.

Συνοπτικά μεγέθη ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Ποσά σε εκατ. ευρώ

Q2 2021

Q2 2020

Δ%

H1 2021

H1 2020

Δ%

Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις, μέθοδος καθαρής θέσης

12,5

9,51

31,9%

20,8

20,1

3,9%

EBITDA

12,4

9,4

31,4%

20,5

19,9

3,2%

ΕΒΙΤ

12,4

9,4

31,3%

20,5

19,9

3,2%

Καθαρά Κέρδη

12,4

9,5

30,4%

20,6

20,0

2,8%

Κέρδη ανά Μετοχή (ευρώ)

0,05

0,04

0,09

0,09

Ποσά σε εκατ. ευρώ

30.06.2021

31.12.2020

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα λήξης χρήσης

28,2

34,4

-18,0%

Η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)» εφεξής «η Συγγενής» παρείχε επίσης τις κάτωθι χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021[1]:

Συνοπτικά μεγέθη* ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε εκατ. ευρώ

H1 2021

H1 2020

Δ%

H1 2021

H1 2020

Δ%

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς

130,8

131,2

-0,3%

130,8

131,2

-0,3%

Συνολικά Έσοδα

137,9

137,6

0,2%

136,6

137,2

-0,4%

Λοιπά έσοδα

1,1

1,3

-20,8%

1,1

1,4

-21,0%

Λειτουργικά έξοδα

45,2

41,9

7,8%

44,7

41,5

7,6%

Προβλέψεις

-3,0

0,1

n/a

-3,0

0,2

n/a

EBITDA

96,7

96,9

-0,2%

96,0

96,9

-0,9%

συγκρίσιμο EBITDA

94,2

97,3

-3,2%

93,5

97,3

-3,9%

περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA

68,3%

70,7%

68,4%

70,9%

EBIT

47,9

53,5

-10,5%

47,2

53,5

-11,8%

συγκρίσιμο EBIT

45,4

54,0

-15,8%

44,7

53,9

-17,2%

Κέρδη προ Φόρων

41,9

54,1

-22,5%

40,8

53,5

-23,9%

Καθαρά κέρδη περιόδου

40,9

39,3

3,9%

40,1

38,9

3,0%

Ποσά σε εκατ. ευρώ

30.06.2021

31.12.2020

30.06.2021

31.12.2020

Καθαρός δανεισμός

675,0

507,0

33,1%

676,1

596,3

13,4%

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

104,8

248,5

-57,8%

76,7

161,4

-52,5%

Στη συνέχεια εμφανίζονται διαγραμματικά τα μεγέθη και οι μεταβολές των Συνολικών Εσόδων, του συγκρίσιμου EBITDA και Καθαρών Κερδών για τα συγκρίσιμα εξάμηνα των ετών 2020-2021:

Το α΄ εξάμηνο του 2021 ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε δυναμικά την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος σε συνέχεια της ισχυρής ανάπτυξης που κατέγραψε εντός του 2020, με τις επενδύσεις να παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 25,3% και να διαμορφώνονται στα 153,7 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο α’ εξάμηνο 2021 ανήλθαν στα 137,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,2% έναντι 137,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020. Εντός του Ιουνίου, η ΡΑΕ με απόφασή[2] της επαναπροσδιόρισε τις χρεώσεις χρήσης συστήματος για το Απαιτούμενο Έσοδο του 2021, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην τιμολόγηση των χρεώσεων από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ από την 1η Αυγούστου 2021. Οι αρνητικές επιπτώσεις από το γεγονός αυτό για τους πρώτους 7 μήνες του 2021 αναμένεται να ανακτηθούν στο Απαιτούμενο Έσοδο του 2023.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν οριακά κατά 0,2% σε ετήσια βάση σε 96,7 εκατ. ευρώ έναντι 96,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 94,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 3,2% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α’ εξαμήνου 2020, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,3 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο του 2020 και β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 2,9 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης ποσού 0,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 10,5% και ανήλθε στα 47,9 εκατ., έναντι 53,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 12,5% ως αποτέλεσμα της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 45,4 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 15,8% έναντι 54,0 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020 μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 41,9 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 22,5% έναντι 54,1 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2020, καθώς καταγράφηκε μείωση των χρηματικών διαθεσίμων που διατηρεί η Συγγενής Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδας με παράλληλη μείωση του επιτοκίου απόδοσης σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, καθώς επίσης το α΄ εξάμηνο 2020 εμφάνισε θετική συνεισφορά από το έκτακτο έσοδο που προέκυψε από αναδιαπραγμάτευση επιτοκίου δανείων ποσού 3,2 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε 40,9 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 3,9% έναντι 39,3 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, με την αύξηση να οφείλεται στην θετική επίδραση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή[3] για τον Όμιλο και την ΑΔΜΗΕ ΑΕ .

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2020, που αντιστοιχεί στο ποσό των 42,07 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ να εισπράξει μέρισμα ποσού 21,4 εκατ. ευρώ.

2ο Τρίμηνο 2021 – Ανάκαμψη σε λειτουργική και καθαρή κερδοφορία

Συνοπτικά μεγέθη* ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε εκατ. ευρώ

Q2 2021

Q2 2020

Δ%

Q2 2021

Q2 2020

Δ%

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς

66,2

64,4

2,7%

66,2

64,4

2,7%

Συνολικά Έσοδα

70,1

67,3

4,0%

69,4

67,1

3,5%

Λοιπά έσοδα

0,4

0,8

-50,9%

0,6

0,9

-31,2%

Λειτουργικά έξοδα

23,1

22,8

1,3%

22,9

22,6

1,2%

Προβλέψεις

-1,8

-0,1

n/a

-1,8

-0,1

n/a

EBITDA

49,2

45,5

8,3%

49,0

45,4

7,8%

συγκρίσιμο EBITDA

47,8

45,6

4,9%

47,5

45,5

4,4%

περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA

68,2%

67,7%

68,5%

67,9%

EBIT

24,8

23,5

5,4%

24,5

23,5

4,5%

συγκρίσιμο EBIT

23,4

23,6

-1,1%

23,1

23,6

-1,9%

Κέρδη προ Φόρων

20,8

24,7

-15,6%

20,4

24,4

-16,1%

Καθαρά κέρδη περιόδου

24,6

18,7

31,9%

24,4

18,4

32,3%

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου το 2ο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκαν κατά 4%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκαν στα 70,1 εκατ. ευρώ. Το έσοδο από Ενοίκιο Συστήματος μεταφοράς ενισχύθηκε κατά 2,7%, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της ζήτησης φορτίων στο Σύστημα κατά το 2ο τρίμηνο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)[4] το 2ο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν στα 49,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 8,3% σε ετήσια βάση έναντι 45,5 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2020. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 47,8 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 4,9% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2ου τριμήνου του 2020, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,2 εκατ. ευρώ για το 2020, β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 1,8 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης ποσού 0,08 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2020.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 5,4% και ανήλθε στα 24,8 εκατ., έναντι 23,5 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2020, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 23,4 εκατ. ευρώ, έναντι 23,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο ένα έτος πριν.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το 2ο τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 24,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 31,9% έναντι 18,7 εκατ. το 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα της θετικής επίδρασης από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή[5] για τον Όμιλο και την ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Προοπτικές

Τα σημαντικά έργα που έχει ήδη δρομολογήσει ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, αλλά και της διασφάλισης της αδιάκοπης τροφοδοσίας με ηλεκτρικό ρεύμα όλων των περιοχών της χώρας. Η πορεία αυτών των έργων έχει ως εξής:

 1. Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής: Η δεύτερη διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, προχωρά κανονικά:
  1. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες βυθού.
  2. Έχει ξεκινήσει η παραγωγή των καλωδιακών τμημάτων στα εργοστάσια των αναδόχων καθώς και μέρος του εξοπλισμού των Σταθμών Μετατροπής.
  3. Οι εργασίες εγκατάστασης καλωδιακών τμημάτων έχουν ξεκινήσει στην πλευρά της Αττικής και μέχρι το τέλος του 2021 θα προχωρήσει η εγκατάσταση των υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών.

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η ηλέκτριση του έργου αναμένεται το 2023. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ, της θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί το έργο, Αριάδνη Interconnection, μέσω τραπεζικού δανεισμού 400 εκατ. ευρώ (από την ΕΤΕπ και τη Eurobank) καθώς και ευρωπαϊκούς πόρους 400 εκ. ευρώ.

 1. Διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου: H δύσκολη τεχνικά διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε τον Μάιο και τέθηκε σε λειτουργία στις 3 Ιουλίου 2021. Ήδη έχει φέρει απτά οφέλη στην Κρήτη, καθώς μείωσε την παραγωγή ρεύματος από συμβατικές μονάδες και θωράκισε την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού εν μέσω τουριστικής περιόδου, μετά από βλάβη που παρουσιάστηκε σε τοπική πετρελαϊκή μονάδα στις αρχές Ιουλίου.
 1. Ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων: Η Δ’ Φάση (διασύνδεση Σαντορίνης, Μήλου, Φολεγάνδρου και Σερίφου με την Νάξο) έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και θα λάβει χρηματοδότηση 165 εκ. ευρώ. Μέσα στον Σεπτέμβριο προβλέπεται να υπογραφούν οι συμβάσεις με τους αναδόχους της διασύνδεσης Σαντορίνης με την Νάξο, ενώ στις αρχές Οκτωβρίου θα προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα νησιά των νοτιοδυτικών Κυκλάδων, την Φολέγανδρο, την Μήλο και την Σέριφο. Στις 14 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τον υποσταθμό Σαντορίνης με αναδόχους την Damco Energy και την Xian Electric και τίμημα 30 εκατ. ευρώ.
 2. Επέκταση του Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο: Στο έργο διασύνδεσης του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με την υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Αχελώου – Διστόμου εκκρεμεί η τοποθέτηση δύο πυλώνων στα Καλάβρυτα. Ο ΑΔΜΗΕ εξετάζει όλες τις πιθανές λύσεις για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του έργου. Παράλληλα, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ έχει εκφράσει την πολιτική βούληση να επιταχύνει τις αδειοδοτικές διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου μέσω εναλλακτικής όδευσης εάν αυτό καταστεί απαραίτητο.
 1. Ανατολικός Διάδρομος: Μέχρι το τέλος του 2021 ολοκληρώνεται η Γ.Μ. Μεγαλόπολη-Κόρινθος και το νέο ΚΥΤ Κορίνθου. Το έργο, που θα ενισχύσει περαιτέρω το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς με την επέκταση του συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο μέσω της νέας γραμμής Κόρινθος-ΚΥΤ Κουμουνδούρου, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024 και συνδέεται με το παρακάτω έργο, την αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου.
 2. Η αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου: Το έργο ανακατασκευής του ΚΥΤ Κουμουνδούρου συμβασιοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, έναντι τιμήματος 45.759.256 ευρώ. Μαζί με τη Γ.Μ. Κόρινθος-Κουμουνδούρος, έχει ενταχθεί για συγχρηματοδότηση ύψους 30 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Διεθνείς διασυνδέσεις

Σημαντικός πυλώνας εμβάθυνσης και εναρμόνισης της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι διεθνείς διασυνδέσεις και για τον λόγο αυτό ο ΑΔΜΗΕ δρομολογεί σημαντικά έργα σε συνεργασία με τις γείτονες χώρες.

Ειδικότερα:

 • Προκηρύσσεται άμεσα ο διαγωνισμός για το ελληνικό τμήμα της δεύτερης διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας.
 • Υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Terna για τη δεύτερη ενισχυτική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας
 • Ομοίως οι Διαχειριστές Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας εξετάζουν την αναβάθμιση της γραμμής 400 kV που συνδέει τις δύο χώρες.
 • Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνδράμει στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συνδέσεων Αττική–Κρήτη και Κρήτη–Κύπρος σε συνεργασία με τον Euroasia Interconnector.
 • Δημοσιοποιήθηκε η πρόθεση δημιουργίας υποβρυχίου καλωδίου για την σύνδεση της Αιγύπτου με την Ελλάδα από τους Διαχειριστές των δύο χωρών, με σκοπό την πρόσβαση των μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων της Β. Αφρικής στην Ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Στις 11 Μαΐου, επιτεύχθηκε ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία σύγκλισης της εγχώριας με τις γειτονικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας με τη ζεύξη της Αγοράς Επόμενης Ημέρας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στις 22 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και η σύζευξη της ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγοράς με τις αγορές της Ιταλίας και της Σλοβενίας. Επόμενος στόχος είναι η σύζευξη της ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγοράς με την πανευρωπαϊκή αγορά συνεχούς διαπραγμάτευσης (XBID) στο σύνορο της Ιταλίας και της Βουλγαρίας.

Grid Telecom

Η θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ, Grid Telecom, ενισχύει την παρουσία της στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά τηλεπικοινωνιών, έχοντας συνάψει ήδη σημαντικές εμπορικές συμφωνίες για την αξιοποίηση του οπτικού δικτύου της. H Grid Telecom σε κοινοπραξία με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ήταν ένα από τα δύο σχήματα που κατέθεσαν προσφορά για το τηλεπικοινωνιακό έργο ΣΔΙΤ Ultra-Fast Broadband (UFBB), προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ.

SEleNe CC

H έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (SEleNe CC) τον Ιούλιο 2021 σηματοδότησε μία νέα εποχή για την ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Πλέον συμβάλλει ενεργά στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στην ενσωμάτωση των ηλεκτρικών συστημάτων των Δυτικών Βαλκανίων σε αυτή. Το SEleNe CC, αναμένεται να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας ανάμεσα στους Διαχειριστές και να εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια.

Αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ

Τα έργα του ΑΔΜΗΕ μέχρι το τέλος της δεκαετίας πρόκειται να δημιουργήσουν ηλεκτρικό χώρο για την ανάπτυξη νέων μονάδων ανανεώσιμης και συμβατικής παραγωγής που υπερκαλύπτει τους στόχους του ΕΣΕΚ για το 2030 κατά σχεδόν 2 GW.

Σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο ΕΣΜΗΕ θα διαδραματίσει και η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Διαχειριστής υλοποιεί δύο σχετικά πιλοτικά έργα:

 • Εγκατάσταση συσσωρευτών ισχύος 7-10 MW στην Νάξο με ικανότητα αποθήκευσης 4 MWh. Το έργο θα συμβάλλει στην κάλυψη μέρους της απαιτούμενης εφεδρείας έκτακτων αναγκών.
 • Εγκατάσταση συσσωρευτών ισχύος 20 MW στη Θήβα με αποθηκευτική χωρητικότητα 20 MWh, με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία και ευστάθεια του Συστήματος, ιδιαίτερα σε συνθήκες υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ.

Εκσυγχρονισμός του Συστήματος

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του Ομίλου ΑΔΜΗΕ, που υλοποιεί επενδυτικό πλάνο ύψους 5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας, περιλαμβάνει σημαντικά έργα εκσυγχρονισμού του Συστήματος. Με στόχο την ανανέωση και την αναβάθμιση παλαιωμένου εξοπλισμού, ο Διαχειριστής αντικαθιστά κυκλώματα και στοιχεία, κυρίως αυτομετασχηματιστές και διακόπτες που υπέστησαν φθορές από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ο πρόσφατος παρατεταμένος καύσωνας ή η Μήδεια τον περασμένο χειμώνα.

Επιπλέον, ο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί έργα αναβάθμισης υφιστάμενων διασυνδέσεων ύψους 90 εκατ. ευρώ στα Ιόνια Νησιά, στη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και την Εύβοια και προχωρά με κυλιόμενο εμπροσθοβαρές πρόγραμμα ανανέωσης παγίων ύψους 200 εκατ. ευρώ στα επόμενα πέντε χρόνια.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Η εμφάνιση στις αρχές του 2020 του κορωνοϊού (Covid-19) και η εξάπλωσή αυτού το επόμενο διάστημα σε επίπεδα πανδημίας είχε περιορισμένες επιπτώσεις στην περίοδο 01/01/2021-30/06/2021 στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα υπήρξε μείωση στα έσοδα από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος ενώ υπήρξε ταυτόχρονα και μια αύξηση των εξόδων που σχετίζονται με τα μέτρα τα οποία ο Όμιλος έλαβε και σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την εξάπλωση του ιού, προχώρησε έγκαιρα σε λήψη δέσμης έκτακτων μέτρων, σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και τον ΕΟΔΥ για ενημέρωση επί των εξελίξεων και λήψη κατευθυντήριων οδηγιών. Αξίζει να τονιστεί, πως προς αυτή την κατεύθυνση, έχει αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία του στρατηγικού εταίρου State Grid, ο οποίος έχει ήδη λάβει εκτεταμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Κίνα.

Αυτές οι ενέργειες αποτελούν κυρίως προστατευτικά μέτρα για την υγεία των εργαζόμενων του Ομίλου όπως αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω:

 • Καθορισμός ειδικής ομάδας διαχείρισης κρίσης λόγω κορονοϊού (Business Continuity Group - BCG), υπεύθυνης για την εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας.
 • Ενισχυμένα μέτρα προστασίας στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση, τη λειτουργία και τον Έλεγχο του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 • Υποχρεωτική εφαρμογή της μεθόδου τηλεργασίας κατά 50% για όσους εργαζομένους είναι εφικτή η εξ αποστάσεως εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Χωροταξικές ρυθμίσεις ώστε οι υπάλληλοι να κάθονται είτε μονοί τους ή αν είναι μεγάλος ο χώρος ανά δύο.
 • Ειδικές ρυθμίσεις για εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
 • Ματαίωση όλων των επαγγελματικών ταξιδιών με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με εξαίρεση όσων λαμβάνουν ειδική άδεια από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
 • Εκπόνηση Εκτίμησης Επικινδυνότητας λόγω κορονοϊού (Specific Risk Assessment), όπου εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και καταγράφονται τα εφαρμοζόμενα/προτεινόμενα μέτρα.
 • Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης όλων των εργαζομένων.
 • Διανομή ατομικών μασκών προστασίας καθώς και άλλων μέτρων ατομικής προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους.
 • Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτιρίων
 • Η θερμομέτρηση είναι υποχρεωτική, για όλους τους εργαζόμενους και επισκέπτες, κατά την είσοδο τους στα κτίρια της Εταιρείας.

Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου λόγω της επιδημίας Covid-19, τέθηκε σε εφαρμογή και ένα αυξημένο επίπεδο εποπτείας για την προστασία της οικονομικής κατάστασης του Ομίλου και της Εταιρείας.

 • Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τον προϋπολογισμό του 2021 και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα επηρεαστούν σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη εξαιτίας της πανδημίας.
 • Επαναξιολογήθηκε προσεκτικά το Επενδυτικό πλάνο του 2021, όμως εκτίμηση της Διοίκησης είναι πως δεν θα επηρεαστεί ουσιωδώς η υλοποίησή του. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές επικαιροποιούνται διαρκώς με βάση την εξέλιξη της κρίσης.
 • Ο Όμιλος διαθέτει καλή χρηματοοικονομική θέση, ενώ η συνολική διαθέσιμη ρευστότητα είναι σε υψηλά επίπεδα.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μετριασμού του ρίσκου, που ενέχει η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης αλλά και διατήρησης της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου.

[1] Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), το συγκρίσιμο EBITDA, τo συγκρίσιμο ΕΒΙΤ και ο καθαρός δανεισμός θεωρούνται εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ). Για τους ορισμούς και περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στo παράρτημα A

[2] Απόφαση ΡΑΕ 492/2021

[3] Σύμφωνα με τον Νόμο 4799/2021 - ΦΕΚ 78/Α/18-5-2021 ο φορολογικός συντελεστής για τη χρήση 2021 μειώθηκε σε 22%. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε με συντελεστή 22% για την περίοδο 1/1–30/06/2021 και με 24% για την συγκριτική περίοδο 1/1–30/06/2020

[4] Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), το συγκρίσιμο EBITDA, τo συγκρίσιμο ΕΒΙΤ και ο καθαρός δανεισμός θεωρούνται εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ). Για τους ορισμούς και περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στo παράρτημα A

[5] Σύμφωνα με τον Νόμο 4799/2021 - ΦΕΚ 78/Α/18-5-2021 ο φορολογικός συντελεστής για τη χρήση 2021 μειώθηκε σε 22%. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε με συντελεστή 22% για την περίοδο 1/1–30/06/2021 και με 24% για την συγκριτική περίοδο 1/1–30/06/2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ