Διανομή προσωρινού μερίσματος 0,01 ανά μετοχή ευρώ από την ΙΚΤΙΝΟΣ

 Διανομή προσωρινού μερίσματος 0,01 ανά μετοχή ευρώ από την ΙΚΤΙΝΟΣ

Το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του προμερίσματος ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 0,0095 Ευρώ

Η εταιρεία «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της 9ης Σεπτεμβρίου 2021 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2021 με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2021 - 30/06/2021.

Το προσωρινό μεικτό μέρισμα αντιστοιχεί σε € 0,01 ανά μετοχή και υπόκειται σε παρακράτηση 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του προμερίσματος ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 0,0095 Ευρώ.

Το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές.

Η διανομή του προμερίσματος μπορεί να γίνει εντός δύο μηνών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 30/6/2021 και την δημοσιοποίηση της καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρίας.

Η ημερομηνία καταβολής του προσωρινού μερίσματος θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ