ΟΛΘ: Διανομή μερίσματος 1,42 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2020

 ΟΛΘ: Διανομή μερίσματος 1,42 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2020

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ορίστηκε στις 30 Ιουνίου ενώ η έναρξη πληρωμής του μερίσματος θα γίνει στις 7 Ιουλίου

 

Στην έγκριση της διανομής μερίσματος προχώρησε μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της ΟΛΘ Α.Ε. κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου.

Η ΟΛΘ Α.Ε. ("Εταιρεία") ανακοινώνει ότι την 23η Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, η οποία, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έλαβε χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.
Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 25 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.091.007 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία, κατόπιν ψηφοφορίας, συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την 21η εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Ενέκρινε την διάθεση ετήσιων κερδών χρήσης 2020 και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των € 1,42 ανά μετοχή (μικτό). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την 30.06.2021, ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (record date) την 01.07.2021 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος την 07.07.2021.
Οι μέτοχοι ενημερωθήκαν από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020).
Παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020.
Παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.
Ενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020.
Προ-ενέκρινε τις αμοιβές-αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Δ.Σ.
Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τηςΕταιρείας για τη χρήση 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
Ενέκρινε την ανάθεση του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2021 στην Εταιρεία "KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ" η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, 15342, Αγία Παρασκευή, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 114

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ