ΚΡΙ- ΚΡΙ: Στις 6 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

 ΚΡΙ- ΚΡΙ: Στις 6 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

 

Την έγκριση των τροποποιήσεων της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ 

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΚΡΙ- ΚΡΙ στις 6 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. (GMT +03:00) στην έδρα της Εταιρείας, στο 3ο χλμ. Σερρών –Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2020, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.

3. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017.

4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες 2 προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2020 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2021.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθ. 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

8. Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθ. 3 του νέου Ν. 4706/2020.

9. Υποβολή και έγκριση των τροποποιήσεων της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθ. 110 παρ. 2 και 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.gr

10. Ανακοίνωση εκλογής προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και επικύρωση της εκλογής του κατ’ άρθρα 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

12. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017 και άρθ. 10 του νέου Ν. 4706/2020.

13. Τροποποίηση της απόφασης της 25ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας περί του θεσπισθέντος προγράμματος διάθεσης μετοχών, κατ’ άρθ. 113 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας και αντικατάστασή του με τη λήψη απόφασης περί θέσπισης προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ’ άρθ. 114 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος, κατ’ άρθ. 114 Ν. 4548/2018.

14. Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ