Ελλάκτωρ: Μείωση 14% στον κύκλο εργασιών του ομίλου στα 193 εκατ. ευρώ

Ελλάκτωρ: Μείωση 14% στον κύκλο εργασιών του ομίλου στα 193 εκατ. ευρώ


Στα 40 εκατ. τα EBITDA το α΄ τρίμηνο του 2021

 

Στα €193 εκατ. διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το πρώτο 3μηνο του 2021 έναντι €225 εκατ. το 1 ο 3μηνο 2020, μειωμένα κατά 14%, (ή κατά €32 εκατ.). Σύμφωνα με την ανακοίνωση η μείωση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά €33 εκατ.

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €193 εκατ. μειωμένος κατά 14% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 (€225 εκατ.)
Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €40 εκατ. έναντι €51 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα το προηγούμενο έτος
Το EBITDA του Ομίλου επηρεάστηκε από την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου των Παραχωρήσεων, λόγω των επιπτώσεων της COVID-19 και των μέτρων περιορισμού (-€11,7 εκατ. έναντι του 1ου 3μήνου ‘20), του κλάδου της Κατασκευής (-€8,5 εκατ. έναντι του 1 ου 3μήνου ‘20), αλλά και από τη σημαντική βελτίωση του κλάδου των ΑΠΕ (+€7,8 εκατ. έναντι του 1 ου 3μηνου ‘20).

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.03.2021 σε €403 εκατ. έναντι €406 εκατ. στις 31.12.2020. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €444 εκατ. και καταθέσεις €38 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €715 εκατ. στις 31.03.2021 έναντι €707 εκατ. στις 31.12.2020, διαμορφώνοντας το δείκτη Net Debt / EBITDA σε 4,4x 1 .

Στις Παραχωρήσεις, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €19,5 εκατ. το 1 ο 3μηνο του 2021, έναντι €31,3 εκατ. το 1 ο 3μηνο του 2020 (-38%), με την απόδοση να επηρεάζεται από το lockdown.
Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το EBITDA παρουσίασε αύξηση κατά 39% και διαμορφώθηκε σε €27,6 εκατ. το 1 ο 3μηνο του 2021 έναντι €19,8 εκατ. το 1 ο 3μηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19.
Στο Περιβάλλον, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €4,3 εκατ. το 1 ο 3μηνο του 2021 έναντι €4,0 εκατ. το 1 ο 3μηνο του 2020 (+6%).
Στην Ανάπτυξη Ακινήτων, το EBITDA παρουσίασε μείωση 39% και διαμορφώθηκε σε €0,8 εκατ. το 1ο 3μηνο έναντι €1,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 κυρίως λόγω των επιπτώσεων του lockdown.
Στην Κατασκευή, το EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημιά €10 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι ζημιάς €1 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο 1ο 3μηνο 2021

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν το 1ο 3μηνο 2021 σε €193 εκατ. έναντι €225 εκατ. το 1 ο 3μηνο 2020, μειωμένα κατά 14%, (ή κατά €32 εκατ.). Η μείωση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά €33 εκατ. (από €130 εκατ. σε €97 εκατ.).

Ο κλάδος Παραχωρήσεων παρουσίασε μείωση εσόδων κατά €10 εκατ. (από €50 εκατ. σε €40 εκατ.), ενώ οι κλάδοι ΑΠΕ και Περιβάλλον παρουσίασαν αύξηση εσόδων κατά €8 εκατ. (από €24 εκατ. σε €32 εκατ.) και €2 εκατ. (από €22 εκατ. σε €24 εκατ.) αντίστοιχα σε σχέση με το 1ο 3μηνο 2020. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκε σε €143 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021, έναντι €159 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, μειωμένο κατά 10%, ή κατά €16 εκατ.
Το μεικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €50 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι €66 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 ή 24% μείωση. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τους κλάδους της Κατασκευής (μεικτές ζημιές €7 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι μεικτό κέρδος €4 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020) και των Παραχωρήσεων (μείωση μεικτού κέρδους από €33 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 σε €22 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021), η οποία καλύφθηκε μερικώς από την αύξηση κατά €7 εκατ. που σημείωσε το μεικτό κέρδος του κλάδου των ΑΠΕ κατά την ίδια περίοδο.

Τα έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε €12,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι €16,2 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, μειωμένα κατά 24% και αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο εξόδων διοίκησης των τελευταίων 9 τριμήνων. Τα έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν σε €0,9 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 1ο 3μηνο 2020.

Τα λοιπά έσοδα (χωρίς αποσβέσεις) και τα λοιπά κέρδη ή ζημίες διαμορφώθηκαν το 1ο 3μηνο 2021 σε €1,7 εκατ. και €1,8 εκατ. αντίστοιχα έναντι €3,4 εκατ. και -€1,6 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €40,2 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021, σε σύγκριση με €50,5 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, σημειώνοντας μείωση 20%, δηλ. €10,3 εκατ. Το περιθώριο EBITDA μειώθηκε σε 20,8% το 1ο 3μηνο 2021 έναντι περιθωρίου 22,5% το 1ο 3μηνο 2020. Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε €26,7 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι €26 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Το EBIT διαμορφώθηκε σε €13,4 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 σε σύγκριση με €24,5 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Οι ζημιές προ φόρων ήταν €7 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 σε σύγκριση με κέρδη €2,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ τα Καθαρά Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημιές €9,9 εκατ. έναντι ζημιών €8,8 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Ισολογισμός

Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 31.03.2021 σε €2,88 δισ. έναντι €2,82 δισ. στις 31.12.2020, σημειώνοντας αύξηση κατά €59 εκατ. που οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου (έναρξη παραχώρησης 01.01.2021).

Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία ανήλθαν στις 31.03.2021 σε €403 εκατ. έναντι €406 εκατ. στις 31.12.2020.

Το σύνολο των δανείων, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €444 εκατ.), ανήλθε στις 31.03.2021 σε €1.081 εκατ. έναντι €1.082 εκατ. στις 31.12.2020. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €444 εκατ. και καταθέσεις €38 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €715 εκατ. στις 31.03.2021 έναντι €707 εκατ. στις 31.12.2020.

Τα Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε €224 εκατ. έναντι €230 εκατ. στις 31.12.2020 καθώς τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα του 3μήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε ζημιά €5,5 εκατ. έναντι ζημιάς €11,6 εκατ. το 1 ο 3μηνο του 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ