Lamda Development: Πώς επηρεάζει η πανδημία τα εμπορικά κέντρα

Lamda Development: Πώς επηρεάζει η πανδημία τα εμπορικά κέντρα

Με απόφαση της κυβέρνησης ανεστάλη η λειτουργία των τριών Εμπορικών Κέντρων του Ομίλου στις 13.03.2020 μέχρι και την 17.05.2020

Τις επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία της εταιρείας περιγράφει η Lamda Development σε απάντηση επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία αναφέρεται στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, που αφορούν στην πανδημία του κορονοϊού. Η Lamda Development σημειώνει:

Με απόφαση της κυβέρνησης ανεστάλη η λειτουργία των τριών Εμπορικών Κέντρων του Ομίλου στις 13.03.2020 μέχρι και την 17.05.2020. Επιπλέον σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (ΦΕΚ Α΄ 83) οι συνεργάτες καταστηματάρχες/ μισθωτές, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο και Ιούνιο 2020 απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος. Πέραν και πάνω των προβλεπομένων, ο Όμιλος αποφάσισε να παράσχει επιπλέον έκπτωση 30%, ήτοι συνολική έκπτωση ύψους 70%, επί του αρχικού συνολικού μισθώματος αποκλειστικά για τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο 2020.

Επιπροσθέτως, ο Όμιλος απώλεσε για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 μέχρι και την 17.05.2020 (οπότε τα εμπορικά του κέντρα ήταν κλειστά), εξολοκλήρου τα έσοδα από την εκμετάλλευση των αντίστοιχων σταθμών αυτοκινήτων, καθώς και τα έσοδα από την διαφημιστική εκμετάλλευσή χώρων των εμπορικών κέντρων αλλά και το μεταβλητό μίσθωμα επί των πωλήσεων των καταστηματαρχών.

Ακολούθως, ο Όμιλος ως μισθωτής του Εμπορικού και Ψυχαγωγικού Κέντρου «Mediterranean Cosmos» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλέψεις της προαναφερόμενης ΠΝΠ, έλαβε μείωση του σταθερού μέρους του οφειλόμενου μισθώματος για την περίοδο Μαρτίου - Ιουνίου 2020, ποσού €480 χιλ.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω νομοθετικών παρεμβάσεων, καθώς επίσης και των αποφάσεων του Ομίλου σχετικά με την παροχή πρόσθετης έκπτωσης 30% έχει πλήρως αποτυπωθεί στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.06.2020. Ειδικότερα, το συνολικό EBITDA των τριών Εμπορικών Κέντρων του Ομίλου την συγκεκριμένη περίοδο παρουσίασε μείωση κατά € 12,5 εκ περίπου. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα δικαιώματα μειοψηφίας που αναλογούν στο EBITDA και τη επίπτωση του φόρου εισοδήματος η συνολική επίπτωση στην Καθαρή Αξία του Ενεργητικού ανήλθε στο ποσό των € 7,9 εκ. περίπου.

Πέραν των ως άνω μέτρων που έχουν ληφθεί, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες αναλύσεις προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταμειακή της επάρκεια τόσο σε επίπεδο Εταιρείας όσο και σε επίπεδο Ομίλου. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου είναι επαρκή για να εξασφαλίσουν την κάλυψη των ανειλημμένων υποχρεώσεών του. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, προβλέπεται ότι οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες των δανείων του Ομίλου θα συνεχίσουν να ικανοποιούνται.

Σημειώνεται, ότι η Εταιρεία προέβη την 24η Ιουλίου 2020 σε αποπληρωμή του συνόλου του ανεξόφλητου κεφαλαίου του ομολογιακού της δανείου ποσού ύψους €81,1 εκ. και του συνόλου των αναλογούντων τόκων, καθόσον η υποχρέωση αυτή ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την έκδοση του Εταιρικού Ομολόγου ύψους €320 εκ. με δημόσια προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία της Οργανωμένης Αγοράς στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Όμιλος παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19. Μέχρι σήμερα έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών των Εμπορικών Κέντρων, ενώ συμμορφώνεται άμεσα με τις υποχρεώσεις που εκάστοτε επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Σχετικά με την επίδραση της πανδημίας στο μέλλον, η εκτιμώμενη σημαντική ύφεση της ελληνικής οικονομίας το 2020, η συνεπαγόμενη αύξηση της ανεργίας, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, ή/και η ενδεχόμενη σημαντική μείωση των επισκεπτών των εμπορικών κέντρων για λόγους αποφυγής συνωστισμού, τήρησης των αποστάσεων ασφαλείας, ή/και η ενδεχόμενη μελλοντική παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας των εμπορικών κέντρων εξαιτίας ενός πιθανολογούμενου επόμενου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση των εσόδων εκμετάλλευσης των εμπορικών κέντρων.

Ειδικότερα, όπως επίσης αναφέρεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, η συνολική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα και στην κερδοφορία του Ομίλου για το β' εξάμηνο του έτους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια λόγω του γεγονότος ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη. Ειδικά για το β' εξάμηνο η κυβέρνηση επέκτεινε το μέτρο της μείωσης των μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών κυρίως στο χώρο της εστίασης και του πολιτισμού. Η μηνιαία επίπτωση στα έσοδα του Ομίλου από τις συγκεκριμένες μειώσεις ανέρχεται στο ποσό των €250χιλ. περίπου. Μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και της φορολογικής επίπτωσης το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε €160χιλ περίπου.

Τέλος, σύμφωνα με ανεξάρτητους εκτιμητές, δεδομένης της αβεβαιότητας από την εξέλιξη της πανδημίας και των ενδεχόμενων μελλοντικών επιπτώσεων στις αγορές ακινήτων τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς αλλά και ελλείψει επαρκών συγκριτικών στοιχείων, δημιουργούνται συνθήκες «ουσιώδους εκτιμητικής αβεβαιότητας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα. Γι' αυτό το λόγο οι αξίες ακινήτων διέρχονται μια περίοδο κατά την οποία παρακολουθούνται με υψηλότερο βαθμό προσοχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ