Αύξηση εσόδων και κερδών παρουσίασε η Epsilon Net το 2019

Αύξηση εσόδων και κερδών παρουσίασε η Epsilon Net το 2019

Στο τέλος του 2019, η εισηγμένη διέθετε θετικό καθαρό ταμείο (net cash) καθώς τα διαθέσιμα της ανέρχονταν σε 8,6 εκατ. ευρώ

Βελτίωση οικονομικών επιδόσεων παρουσίασε η Epsilon Net το 2019 καθώς με βάση τις λογιστικές της καταστάσεις:

• Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε από τα 16,23 στα 17,98 εκατ. ευρώ.

• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα 3,26 εκατ. ευρώ, έναντι 2,38 εκατ. το 2018.

• Τα καθαρά κέρδη σκαρφάλωσαν από τα 825 χιλ. στο 1,162 εκατ. ευρώ.

• Τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης διαμορφώθηκαν στις 31/12/2019 στα 12,94 εκατ. ευρώ.

• Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν θετικές (+2,17 εκατ. οι λειτουργικές, -1,43 εκατ. οι επενδυτικές).

Στο τέλος του 2019, η εισηγμένη διέθετε θετικό καθαρό ταμείο (net cash) καθώς τα διαθέσιμα της ανέρχονταν σε 8,6 εκατ. ευρώ, όταν το σύνολο των τραπεζικών της υποχρεώσεων (μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων) βρισκόταν στα 6,8 εκατ. ευρώ.

Η γνωστή εταιρεία πληροφορικής δρομολογεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο τη μετάταξή της από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, ενώ παράλληλα μετέχει και σε σχήμα που διεκδικεί την εξαγορά της SingularLogic.