Νίκας: Αύξηση πωλήσεων 27,7% το 2019

Νίκας: Αύξηση πωλήσεων 27,7% το 2019

Τα συνολικά μικτά κέρδη του Ομίλου, σημείωσαν αύξηση κατά 16,1% σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσεως

Το 2019 ο Όμιλος ΝΙΚΑΣ αύξησε τις πωλήσεις του κατά 27,7% και τα μερίδια στην συνολική αγορά αλλαντικών από 16,5% σε 20,3% σε όγκο πωλήσεων και από 15,6% σε 19,1% σε αξίες, επιτυγχάνοντας ηγετική θέση σε πολλές επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ομίλου.

Τα συνολικά μικτά κέρδη του Ομίλου, σημείωσαν αύξηση κατά 16,1% σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσεως και διαμορφώθηκαν σε 10.785 χιλ. ευρώ έναντι 9.292 χιλ. ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να μειώνεται κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες, λόγω της αύξησης των τιμών των Α' υλών στην παγκόσμια αγορά.

Το συνολικό EBITDA του Ομίλου, διαμορφώθηκε σε κέρδη 877 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 2.066 χιλ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 2.943 χιλ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν στην χρήση 2019 σε ζημίες 3.029 χιλ ευρώ έναντι ζημιών 6.757 χιλ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, βελτιωμένα κατά 3.730 χιλ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ