Κορρές: «Πράσινο» για την προσφορά της Nissos

Κορρές: «Πράσινο»  για την προσφορά της Nissos

Θετικό είναι το διοικητικό συμβούλιο της Κορρές Α.Ε. στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση που απηύθυνε η Nissos Holdings για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Επισημαίνει ότι αποβλέπει στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, ενώ δεν πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά τις εργασιακές σχέσεις.

Τα μέλη του ΔΣ διατύπωσαν ομόφωνα την αιτιολογημένη γνώμη ότι:

α) Το προσφερόμενο τίμημα των 5,08 ευρώ/μετοχή της δημόσιας πρότασης εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Ν. 3461/2006 και βρίσκεται πάνω από τα όρια του εύρους αξιών που προσδιόρισε η έκθεση του χρηματοοικονομικού συμβούλου.

β) Η επιχειρηματική στρατηγική της NISSOS HOLDINGS για την ΚΟΡΡΕΣ, όπως διατυπώνεται στο πληροφοριακό δελτίο, καθώς και η πρόθεσή του να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 10.000.000 ευρώ, αποβλέπει στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά.

γ) Η οποιαδήποτε έκβαση της δημόσιας πρότασης δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στα συμφέροντα της ΚΟΡΡΕΣ και τα στρατηγικά σχέδια της NISSOS HOLDINGS, λαμβανομένου υπόψη ότι κατέχει ήδη ποσοστό 95,01% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΚΟΡΡΕΣ, (ποσοστό που της εξασφαλίζει τόσο την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του άρθρου 27 του ν.3461/2006, όσο και την δυνάμει του άρθρου 17 § 5 του ν. 3371/2005, δυνατότητα διαγραφής των μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ από το ΧΑ).

δ) Η δημόσια πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό προσωπικού στο βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

Σημειώνεται ότι η παρούσα αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΡΡΕΣ, θα είναι δημοσίως διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.korres.com και της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr από σήμερα, 4 Απριλίου 2018.