Στα ύψη τα κέρδη του ομίλου Σελόντα

Πώς κινήθηκε η εταιρεία

Στα ύψη τα κέρδη του ομίλου Σελόντα

 Αύξηση κατά 5,2% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Σελόντα κατά το πρώτο εννεάμηνο (ανερχόμενος σε 134,1 εκατ. ευρώ έναντι 127,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2016).

Στη βασική δραστηριότητα του Ομίλου, την παραγωγή ιχθύων, η οποία αποτελεί το 94%του κύκλου εργασιών του, η αύξηση των ποσοτήτων πώλησης ανέρχεται σε 10,4% και της αξίας των πωλήσεων κατά 7,1%.

Η εξωστρέφεια του Ομίλου αυξήθηκε και οι εξαγωγές που ανέρχονται στο 83% των πωλήσεων παρουσιάζουν άνοδο κατά 4,8 εκατ ευρώ ή 4,7% έναντι του εννεαμήνου 2016.

Το λειτουργικό EBITDA του εννεαμήνου 2017 (προ της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων στην εύλογη αξία) είναι αρνητικό και ανέρχεται σε -8,14 εκατ. ευρώ έναντι -4,92 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016. H απόκλιση ως προς τα αποτελέσματα του αντίστοιχου διαστήματος του 2016, οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών της τσιπούρας, εξέλιξη που επηρεάζει τα έσοδα και κατά συνέπεια έχει επιπτώσεις στο λειτουργικό EBITDA.

Το λειτουργικό ΕBITDA του Τρίτου Τριμήνου 2017, έχει διπλασιαστεί σε σχέση με αυτό της αντίστοιχης περιόδου 2016, εξελιξη που στοιχειοθετει την σταθερή βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά την ανάπτυξη της βιομάζας των ιχθύων κατά το τρίτο τριμηνο του 2017 υπάρχει ταχύτερη ανάπτυξη της βιομάζας έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2016, η αρνητική απόκλιση του εξαμήνου έχει μειωθεί σημαντικά και στο τέλος του χρόνου το απόθεμα βιομάζας θα κυμανθεί στα περυσινά επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή βελτιώνει σημαντικά τους κύριους παραγωγικούς και οικονο-μικούς δείκτες.

To EBITDA (μετά την επίδραση της αποτίμησης βιολογικών στοιχείων στην εύλογη αξία) ανήλθε σε -8,9 εκ ευρώ το εννεάμηνο 2017 έναντι + 4,0 εκ ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 2016.

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό το εννεάμηνο 2017 διαμορφώθηκαν σε 4,8 εκατ. ευρώ έναντι 4,5 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Ο καθαρός Τραπεζικός δανεισμός (net debt) μετά την αποτίμηση στην εύλογη αξία ανήλθε στα 155,8 εκατ. ευρώ έναντι 161,6 εκατ. Ευρώ την 31/12/2016.

Η διοίκηση συνεχίζει να εφαρμόζει με συνέπεια την πολιτική αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού του Ομίλου, την εγκαθίδρυση του νέου παραγωγικού μοντέλου και τη βελτίωση δομών και KPIs.