Καλύτερα του στόχου τα κέρδη της Εθνικής Ασφαλιστικής

Οι στόχοι της εταιρείας

Καλύτερα του στόχου τα κέρδη της Εθνικής Ασφαλιστικής

Υπέρβαση του στόχου κερδοφορίας της κατέγραψε το Α΄ εξάμηνο του 2017 η Εθνική Ασφαλιστική, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 47,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 53,0% συγκριτικά με το Α΄ εξάμηνο του 2016 (31,2 εκατ. ευρώ).

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, σημαντική συμβολή στην αύξηση της κερδοφορίας είχε η μεταβίβαση στη United Bulgarian Bank (UBB) των συμμετοχών της Εταιρίας στη Βουλγαρία, UBB Metlife Insurance Company AD και UBB Insurance Broker AD, στο πλαίσιο της πώλησης από την Εθνική Τράπεζα της συμμετοχής της στην UBB προς τη βελγική τράπεζα KBC. Τα κέρδη προ φόρων από τη μεταβίβαση των ως άνω συμμετοχών ανήλθαν σε 9,4 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της Εταιρίας να ασκεί κερδοφόρες διεθνείς δραστηριότητες.

Tα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας, χωρίς να ληφθεί υπόψη το παραπάνω όφελος, ανήλθαν σε 38,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα τόσο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όσο και σε σχέση με το στόχο των 37,1 εκατ. ευρώ του επιχειρησιακού σχεδίου της.

Η συνεχιζόμενη υγιής κερδοφορία, σε συνδυασμό με τις θετικές αποτιμήσεις του χαρτοφυλακίου ομολόγων της Εταιρίας και ειδικά των ομολόγων εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου, συνέβαλαν στη βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας, ο οποίος κατά την 30.06.2017 ανήλθε σε 208% (31.12.2016: 170%). Χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων και προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας, ο δείκτης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας ανήλθε σε 128% (31.12.2016: 86%).

Επιπλέον της αύξησης της κερδοφορίας και της περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης της (Φερεγγυότητα ΙΙ), η εταιρεία κατά το α’ εξάμηνο του 2017 σημείωσε και άνοδο κατά 15,6%, της παραγωγής, η οποία συνολικά ανήλθε σε 306,5 εκατ. ευρώ (α΄ εξάμηνο 2016: 265,2 εκατ.ευρώ).

Ειδικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής αυξήθηκαν κατά 30,0% σε 223,4 εκατ. ευρω (Α΄ εξάμηνο 2016: 171,9 εκατ. ευρώ), ενισχυμένα κυρίως λόγω του νέου προϊόντος Ζωής εφάπαξ ασφαλίστρου "Εθνική Εφάπαξ +" αλλά και των επιτυχημένων ενεργειών των δικτύων πρόσκτησης εργασιών της Εταιρίας.

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων κατά το Α’ εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 83,1 εκατ. ευρώ (Α΄ εξάμηνο 2016: 93,3 εκατ. ευρώ), με τη μείωση κατά 10,9% να αποδίδεται στη μείωση του μέσου ασφαλίστρου κυρίως των κλάδων Αυτοκινήτου και Γενικής Αστικής Ευθύνης.

Η ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας πως οι θετικές επιδόσεις καταδεικνύουν την προσήλωση του προσωπικού και των συνεργατών της Εταιρίας στη διαρκή παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους και στην επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου, η οποία παραμένει ανεπηρέαστη και ανεξάρτητη από τις διαδικασίες αλλαγής του βασικού μετόχου της Εταιρίας.

Παράλληλα με τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, η Εταιρία συνεχίζει εμπράκτως την κοινωνική συνεισφορά της, ενισχύοντας οικονομικά μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως ο "Coeurs pour Τous Hellas”, ο οποίος αναλαμβάνει τα νοσήλια για άπορα και ανασφάλιστα παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια και παρέχοντας συνεχή στήριξη στον πολιτισμό.

Μεταξύ άλλων, η Εθνική Ασφαλιστική ανέλαβε τη χορηγία μιας πραγματικά ιστορικής συναυλίας αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη, με τίτλο "Όλη η Ελλάδα για τον Μίκη"