Πλαστικά Θράκης: Στα 2,1 εκατ.τα καθαρά κέρδη το α' τρίμηνο

Πλαστικά Θράκης: Στα 2,1 εκατ.τα καθαρά κέρδη το α' τρίμηνο
Αύξηση 8,9% παρουσίασε ο τζίρος του ομίλου Πλαστικά Θράκης στο α' τρίμηνο, καθώς από τα 70,3 εκατ. ευρώ στο α' τρίμηνο του 2016 έφτασε τα 76,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως, καταγράφηκε αύξηση του όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 17,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 ως απόρροια των επενδύσεων σε νέες γραμμές παραγωγής κατά τη διετία 2015-2016. Αύξηση του όγκου πωλήσεων πραγματοποιήθηκε και στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου (Τεχνικά Υφάσματα +19,2% και Συσκευασία +9,7%).

Αύξηση της αξίας των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 8,9% - η αύξηση του όγκου δεν αποτυπώθηκε στο σύνολό της στην αξία των ενοποιημένων πωλήσεων διότι στο πλαίσιο της προσπάθειας για άμεση διάθεση των επιπλέον όγκων, κυρίως σε νέες αγορές, ακολουθήθηκε μια πιο ελαστική τιμολογιακή πολιτική. Επιπλέον αρνητική ήταν στον κύκλο εργασιών και η επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν από την πτώση της λίρας Αγγλίας σε σχέση με το ευρώ.

Μείωση του κόστους μεταποίησης (conversion cost) ως απόρροια της έναρξης λειτουργίας των νέων μηχανών αλλά και της απόδοσης των ενεργειών για περαιτέρω συγκράτηση των σταθερών δαπανών παραγωγής.

Η τιμή της α’ ύλης παρουσίασε σταδιακή αύξηση καθόλη τη διάρκεια του α’ τριμήνου της τρέχουσας χρήσεως, γεγονός το οποίο κατέστησε ακόμα πιο δύσκολη τη μετακύληση της αύξησης στη τιμή πώλησης στο α’ τρίμηνο.

Ως απόρροια της μη μετακύλησης της αύξησης σημειώθηκε συμπίεση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους κατά 1,1 ποσοστιαίες
μονάδες, η οποία προήλθε από τον Κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων.

Σημαντική αύξηση των εξόδων διάθεσης, τα οποία ως ποσοστό του ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών ανήλθαν σε 10,1% στο α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως σε σχέση με 8,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως σε δύο λόγους:

α) στην αύξηση του μεταφορικού κόστους ως απόρροια της διείσδυσης σε νέες απομακρυσμένες αγορές και β) στην αύξηση των εργαζομένων στον τομέα της διάθεσης προκειμένου να μπορεί να υποστηριχθεί ο αυξημένος όγκος πωλήσεων λόγω των νέων επενδύσεων.

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου στο α’ τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.03.2017 ανήλθε σε 128,2 εκ. ευρώ σε σχέση με 122,8 εκ. στις 31.12.2016 και ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 57,3 εκ. σε σχέση με 54,7 εκ. στις 31.12.2016. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 0,4.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ