Ολοκληρώθηκε το deal Fourlis -Housemarket

Την ολοκλήρωση της απορρόφησης της Fourlis Trade AEBE ανακοίνωσε η Housemarket Α.Ε., κατόπιν της σχετικής έγκρισης και της καταχώρησης στο γενικό εμπορικό μητρώο.

Συγκεκριμένα:

Η Συγχώνευση εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 9279/16, 9150/16 σχετ. 8526/16-23.12.2016 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 23.12.2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 868530 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4172/2016, την με αριθμό 6140/16.12.2016 σύμβαση συγχώνευσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Οικονόμου – Κονδυλένιου και την υπ’ αριθμ. 6144/22.12.2016 τροποποιητική πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, τον από 30.06.2016 Ισολογισμό Μετασχηματισμού της απορροφούμενης εταιρείας επί του οποίου συντάχθηκε η από 12.09.2016 Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Δήμητριου Σούρμπη (ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16891) και Δέσποινας Μαρίνου (ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17681) και τις από 9.12.2016 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας και της απορροφούμενης ανώνυμης εταιρείας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η τροποποίηση του Άρθρου 5 του καταστατικού της HOUSEMARKET Α.Ε., σύμφωνα με την από 09.12.2016 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ