Η ισπανική αλυσίδα ξενοδοχείων που επενδύει στην Ελλάδα

Η ισπανική αλυσίδα ξενοδοχείων που επενδύει στην Ελλάδα
Σε διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη μίας νέας συμφωνίας διαχείρισης και όχι μίσθωσης βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες η ισπανική αλυσίδα ξενοδοχείων Melia και ο κυπριακός επιχειρηματικός όμιλος Muskita Hotels, στον οποίο ανήκει το κτήριο που στεγάζει το ξενοδοχείο The Melia Athens Hotel.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο και όλα τα αποτελέσματα είναι στο τραπέζι. Πληροφορίες που δημοσιεύονται στη σημερινή έκδοση της «Ναυτεμπορικής» αναφέρουν οι συζητήσεις που θα ολοκληρωθούν σύντομα έχουν ως αντικείμενο την αλλαγή της σύμβασης μεταξύ των δύο πλευρών από μίσθωση σε διαχείριση.

Σημειώνεται ότι στις αρχές Ιουνίου έγινε γνωστό ότι η ισπανική αλυσίδα Melia Hotels & Resorts εξέταζε την περίπτωση να αποχωρήσει από την Ελλάδα, όπου είχε μισθώσει το 4άστερο Melia Athens, που βρίσκεται στην οδό Χαλκοκονδύλη 14 και Πατησίων, στο κέντρο της Αθήνας, από τον Ιούνιο του 2008, ενώ παράλληλα εξέταζε την επέκταση των επενδύσεών της και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι πληροφορίες ανέφεραν τότε ότι η αποχώρηση θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Η «Ν» επικοινώνησε με στελέχη του ξενοδοχείου, τα οποία ανέφεραν ότι αυτή την περίοδο γίνονται δια πραγματεύσεις, το αποτέλεσμα των οποίων θα κρίνει και τις οριστικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της παρουσίας της ισπανικής αλυσίδας στη χώρα μας μέσω τουλάχιστον του εν λόγω ξενοδοχείου. Το Melia Athens διαθέτει 136 δωμάτια και σουίτες και μισθώθηκε στην ισπανική αλυσίδα τον Ιούνιο του 2008, έτος κατά το οποίο ξεκίνησε και η μεγάλη κρίση στην αθηναϊκή ξενοδοχειακή αγορά. Ίσως γι’ αυτό τα πρώτα αποτελέσματα για το Melia Athens ήταν αρνητικά. Η ισπανική αλυσίδα, με ιστορία 60 ετών, δια θέτει επτά ξενοδοχειακά brands, με πάνω από 350 ξενοδοχεία σε 35 χώρες σε όλο τον κόσμο, και βρίσκεται μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων ξενοδοχειακών αλυσίδων στην Ευρώπη.

Άλλες ανεξάρτητες πηγές αναφέρουν ότι θα υπάρξει συμφωνία για παραμονή της ισπανικής αλυσίδας, η οποία μάλιστα έχει εκδηλώσει αρχικό ενδιαφέρον και για το γειτονικό κτήριο που ανήκει στο ΤΕΑΕΑΠΑΕ (επικουρικό ταμείο των υπαλλήλων ασφαλιστικών εταιρειών), το οποίο έχει άδεια ξενοδοχείου. Αλλαγή συμβάσεων Παράλληλα, όπως αναφέρουν στη «Ν» παράγοντες της ξενοδοχειακής αγοράς, με αφορμή τις συζητήσεις για την αλλαγή της σύμβασης στην προαναφερόμενη υπόθεση, παρατηρείται μία αλλαγή τάσης στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ξένων αλυσίδων και κατόχων ξενοδο χειακών μονάδων, που οφείλε ται και στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στις διαδικασίες κρατήσεων, λόγω του Internet. Όπως σημειώνουν στη «Ν» οι ίδιοι παράγοντες, τείνει να κα ταργηθεί πλέον το «πάγιο» ετή σιο ποσό που προέβλεπαν οι πα λαιότερες συμβάσεις και το βά ρος πέφτει τώρα αποκλειστικά στο ποσοστό επί του τζίρου.

Επίσης άλλοι παράγοντες ση μειώνουν ότι οι αλυσίδες δεν επιθυμούν πλέον ιδιαίτερα τις μισθώσεις των μονάδων, αλλά προτιμούν να καταβάλλουν πο σοστά επί του τζίρου. Πάντως, γενική είναι η πα ραδοχή ότι στην Αθήνα και συ νολικά στη χώρα μας ο βαθμός διείσδυσης των ξένων αλυσίδων δεν είναι πολύ μεγάλος. Όπως αναφέρεται στη «Ν», σε άλλες πρωτεύουσες μπορεί να υπάρ χουν 5060 ξένες αλυσίδες. Στην Αθήνα είναι πολύ λίγες. Σύμ φωνα με τα στοιχεία του Ξενο δοχειακού Επιμελητηρίου Ελ λάδος (ΞΕΕ), το 2015 ο βαθμός δι είσδυσης των ξενοδοχείων αλυ σίδων στην Ευρώπη ανέρχεται σε 28,5% και παραμένει αισθη τά χαμηλότερος από τον αντί στοιχο της Βόρειας Αμερικής, που είναι 70%.

Το ποσοστό αυ τό διαφέρει από χώρα σε χώρα και στις αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης κυμαίνεται γύρω στο 40% και μάλιστα υπάρχουν χώρες, όπως η Ολλανδία, όπου το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 65%. Αντίθετα, στην Ιταλία, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο ξενοδοχειακό δυναμικό στην Ε.Ε., με περισσότερα από 1 εκατ. δωμάτια (17,5% της συνολικής ευρωπαϊκής προσφοράς), το ποσοστό διείσδυσης των ξενοδοχειακών αλυσίδων ανέρχεται μόλις στο 7,9%. Οι ξενοδοχειακές αλυσίδες στην Ευρώπη το 2015 είναι κυρίως γαλλικών συμφερόντων (24,3%) και ακολουθούν οι αμερικανικές (23%), οι βρετανικές (16,6%), οι ισπανικές (15,1%) και οι γερμανικές (8,7%), δηλαδή, το 64,6% των ξενοδοχειακών αλυσίδων στην Ευρώ πη είναι ευρωπαϊκών συμφερόντων.

πηγή: Ναυτεμπορική