Εκτός Ελλάδας «βλέπει» ο Φουρλής – Τα σχέδια για ΙΚΕΑ, Intersport και Athlete’s Foot

Εκτός Ελλάδας «βλέπει» ο Φουρλής – Τα σχέδια για ΙΚΕΑ, Intersport και Athlete’s Foot
Με δεδομένη την αβεβαιότητα που επικρατεί στην ελληνική αγορά –ρευστό παραμένει όχι μόνο το αν θα κλείσει η συμφωνία με τους δανειστές αλλά και το πώς θα επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές- η διοίκηση της Φουρλής βάζει ολοένα και λιγότερη… Ελλάδα στα σχέδια μελλοντικής της ανάπτυξης.

Ο όμιλος Fourlis θέτει ως στόχο να αντλεί από την εγχώρια αγορά ποσοστό λειτουργικών κερδών (και τζίρου) μικρότερο ή ίσο του 35%-40% του συνολικού, με ορίζοντα την επόμενη πενταετία, ενώ η στρατηγική του στοχεύει επίσης σε βιώσιμη κερδοφορία, περαιτέρω μείωση δανεισμού κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ (από 124,8 εκατ. ευρώ το 2015) και χαμηλό budget επενδύσεων (μέσο ετήσιο 10-15 εκατ. ευρώ).

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των μελλοντικών στόχων και της ανάλυσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2015, η διοίκηση του ομίλου Fourlis εμφανίστηκε ενώπιων των εκπροσώπων της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών αισιόδοξη μεν, επιφυλακτική δε. Η επιφυλακτικότητα έγκειται στο γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί κρίσιμα μέτρα (ασφαλιστικό, φορολογικό κ.ο.κ.) και επομένως δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο αντίκτυπός τους στην κατανάλωση, όπως εξήγησε ο Βασίλης Φουρλής, επικεφαλής του ομίλου Fourlis.

Η αισιοδοξία εκπορεύεται από την επιστροφή του ομίλου στην κερδοφορία (εμφάνισε καθαρά κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ το 2015 από καθαρές ζημιές 11,5 εκατ. ευρώ το 2014), παρά τις προκλήσεις στο οικονομικό περιβάλλον, γεγονός που τοποθετεί την επιχειρηματική δραστηριότητα σε νέα αφετηρία. Η διοίκηση προσβλέπει σε βιώσιμη κερδοφορία τα επόμενα χρόνια διότι χάρη στη χρηστή διαχείριση του κόστους, σε συνδυασμό με τα θετικά μηνύματα από τα EBITDA τα τελευταία 3-4 χρόνια, στο εξής κάθε αύξηση του τζίρου θα ευνοεί τη λειτουργική κερδοφορία και τις ελεύθερες ταμειακές ροές.

Βασική επιδίωξη του ομίλου είναι η περαιτέρω ενίσχυση των μεριδίων του τόσο στην αγορά οικιακού εξοπλισμού, όπου δραστηριοποιείται με το δίκτυο ΙΚΕΑ, όσο και στην αγορά αθλητικού εξοπλισμού/ένδυσης, όπου δραστηριοποιείται με την Intersport και την The Athlete’s Foot. Οι πωλήσεις των συγκεκριμένων αλυσίδων βαίνουν αυξανόμενες την τελευταία πενταετία, με το μερίδιο της ελληνικής αγοράς στον συνολικό κύκλο εργασιών (παρά το θετικό πρόσημο των πωλήσεων σε ίδια καταστήματα) να μειώνεται σταθερά για να φθάσει στο 65,2% το 2015 (από 85,4% το 2010).

Η πρόβλε ψη αναφέρει περαιτέρω υποχώρηση τα επόμενα χρόνια. Οι επενδύσεις Αναφερόμενος στις επιδόσεις των καταστημάτων το 2016, ο κ. Φουρλής σημείωσε ότι κατά το α’ τρί μηνο η πορεία των πωλήσεων στην ελληνική αγορά είναι κα λύτερη για την ΙΚΕΑ απ’ ό,τι για την Intersport, η οποία επηρεά ζεται από τον ήπιο χειμώνα. Ικα νοποιημένος εμφανίστηκε για την πορεία των πρώτων έξι κα ταστημάτων Τhe Athlete’s Foot, αλυσίδα που αναπτύσσει ο όμι λος με μακροπρόθεσμο στόχο τα 50 σημεία σε Ελλάδα και Τουρκία. Για το 2016 στόχος είναι η ανά πτυξη επιπλέον 2 καταστημάτων, καθώς για ένα χρόνο το μοντέλο θα μελετάται προκειμένου να γί νουν οι απαραίτητες διορθωτι κές κινήσεις.

Για την Intersport, που σήμερα αριθμεί ένα δίκτυο 106 καταστημάτων, στόχος είναι η ανάπτυξη επιπλέον 4 το 2016 (ενώ μακροπρόθεσμος στόχος εί ναι τα 150 σημεία). Πάντως, το συνολικό κονδύλι για επενδύσεις αναμένεται να κυμανθεί κοντά στα περσινά επίπεδα (13,5 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι δεν είναι στα άμεσα σχέδια του ομίλου η ανάπτυξη νέου καταστήματος ΙΚΕΑ -κάποιες πιθανότητες έχει η Βουλγαρία, αλλά σίγουρα όχι η Ελ λάδα λόγω της μεγάλης πτώσης της αγοράς οικιακού εξοπλισμού αν και η επισκεψιμότητα στα κα ταστήματα ΙΚΕΑ αυξήθηκε με ρυθμό 6% το 2015. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Intersport είναι 4,2%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ