Τι έδειξε η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα

Τι έδειξε η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα
Tην ετήσια δημοσίευση στοιχείων της έρευνας στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, με πρώτο έτος αναφοράς το έτος 2014 σε σχέση με το 2013 ξεκινά η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Όπως αναφέρει, η έρευνα είναι ετήσια, απογραφική και διενεργείται στα πλαίσια του Κανονισμού 48/2004 του ΕυρωπαϊκούΣυμβουλίου και Κοινοβουλίου.

Η έρευνα συγκεντρώνει πληροφορίες από τα εργοστάσια που ταξινομούνται στους κλάδους 24.51 και24.52 της Nace Rev.2, δηλαδή τα εργοστάσια που παράγουν χυτοσίδηρο και χάλυβα.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται αφορούν στα απορρίμματα χυτοσιδήρου και χάλυβα, την κατανάλωσηκαυσίμων και ενέργειας, ανά είδος μονάδας παραγωγής, τις δαπάνες για επενδύσεις, καθώς και στηΜέγιστη Δυνατή Παραγωγή στη Βιομηχανία Σιδήρου και Χάλυβα.

Ισοζύγιο απορριμμάτων χυτοσιδήρου και χάλυβα

Το σύνολο των απορριμμάτων χυτοσιδήρου και χάλυβα προκύπτει από το άθροισμα των αποθεμάτωνέναρξης, των απορριμμάτων που δημιουργούνται μέσα στο εργοστάσιο, κατά το έτος αναφοράς και τωναπορριμμάτων που παραλαμβάνονται μέσω των εμπόρων, οι οποίοι ενεργούν ως μεσάζοντες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2014, το σύνολο των απορριμμάτων ανήλθε σε1.445.289 τόνους, ποσότητα η οποία παρουσιάζει μείωση 1,7%, σε σχέση με την αντίστοιχη ποσότητα γιατο έτος 2013.

Τα απορρίματα τα οποία παραλαμβάνονται μέσω εμπόρων ταξινομούνται με βάση την προέλευση τους,στις κατηγορίες: εγχώριες πηγές, κοινοτικές χώρες και τρίτες χώρες.

Στις παραλαβές παλιοσιδήρων από εγχώριες πηγές περιλαμβάνονται οι παραλαβές από άλλα εργοστάσιαχάλυβα ή μονάδες της ίδιας επιχείρησης στη Χώρα, καθώς και οι παραλαβές απορριμμάτων από άλλες εγκαταστάσεις, εκτός, δηλαδή, από εκείνες που παράγουν χάλυβα, π.χ. ορυχεία, οικοδομικές εταιρείες,
ναυπηγεία, σιδηροδρομικές εταιρείες, βιομηχανίες μηχανολογικών και μεταλλικών κατασκευών κλπ.

Στο γράφημα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή της προέλευσης των απορριμμάτων,για το έτος 2014.

Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα

Η συνολική ποσότητα παλιοσιδήρων που καταναλώνονται για την παρασκευή χυτοσιδήρου σευψικαμίνους, ηλεκτρικές καμίνους, καθώς και σε εγκαταστάσεις συσσωμάτωσης ανέρχεται σε 1.199.362τόνους. Η εν λόγω ποσότητα παρουσιάζει μείωση 1,02% σε σχέση με την αντίστοιχη ποσότητα, όπως αυτήκαταμετρήθηκε για το έτος 2013.

Κατανάλωση καυσίμων

Τα καύσιμα τα οποία καταναλώνονται, διακρίνονται σύμφωνα με τη φυσική κατάσταση που έχουν κατάτην παραλαβή τους, σε στερεά, υγρά και αέρια.

Στη χώρα μας, σαν στερεά καύσιμα χρησιμοποιούνται, κυρίως, ο λιθάνθρακας, τα συσσωματώματαλιθάνθρακα, ο λιγνίτης και οι μπρικέτες. Τα στερεά καύσιμα, για το έτος 2014, ανήλθαν σε 17.035 τόνους,έναντι 16.199 τόνων το έτος 2013.

Υγρά καύσιμα δε χρησιμοποιήθηκαν το έτος 2014.

Η κατανάλωση καυσίμων αερίων μετριέται σε GigaJoule και είναι η καθαρή κατανάλωση χωρίς απώλειεςκαι χωρίς το αποβαλλόμενο αέριο που καίγεται.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2014, καταναλώθηκαν1.557.267 GigaJoule αερίων καυσίμων, έναντι 1.716.277 GigaJoule που καταναλώθηκαν κατά τη διάρκειατου έτους 2013.

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα ανήλθε για το έτος 2014 σε764.142 MWH, ποσότητα αυξημένη κατά 0,03% σε σχέση με την ποσότητα που καταναλώθηκε το έτος2013.

Στο γράφημα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανομή της κατανάλωσης αυτής στα διάφορα τμήματατων εργοστασίων:

ELSTAT322016b

Δαπάνες για επενδύσεις στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα

Οι δαπάνες για επενδύσεις αναφέρονται στην απόκτηση υλικών αγαθών κατά την περίοδο αναφοράς,δηλαδή νέων ή ήδη χρησιμοποιηθέντων οργανικών αγαθών, που έχουν αποκτηθεί από τρίτους, ήπροϊόντων για τη χρήση τους (κεφαλαιοποιημένη παραγωγή οργανικών αγαθών), που έχουν διάρκειαζωής μεγαλύτερη του ενός έτους.

Επίσης, περιλαμβάνονται υλικά αγαθά που δεν είναι προϊόντα, π.χ. εκτάσεις, καθώς και βελτιώσεις ήανακαινίσεις που επιμηκύνουν τη διάρκεια χρήσης ή αυξάνουν την παραγωγική ικανότητα τωνκεφαλαιουχικών αγαθών.

Εξαιρούνται τα αγαθά των οποίων η απόκτηση οφείλεται σε αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων(συγχωνεύσεις, εξαγορές, διασπάσεις κλπ.).

Η αξία των αγαθών που έχουν αποκτηθεί πρέπει να υπολογίζεται με βάση την τιμή αγοράς τους και τησυμπερίληψη όλων των εξόδων που είναι συναφή με τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας. Η αξία των υλικώναγαθών, που έχουν παραχθεί εσωτερικά, υπολογίζεται με βάση το κόστος παραγωγής τους.

Για το έτος 2014, το σύνολο των επενδύσεων ανήλθε σε 3.721.000 ευρώ, ποσό αυξημένο σε σχέση με το2013 κατά ποσοστό 18,69%.

Από τα χρήματα αυτά, ποσοστό 0,21% επενδύθηκε σε εγκαταστάσεις τήξης χαλυβουργείων, ποσοστό0,74% σε ελασματουργεία και ποσοστό 0,05% σε άλλες μονάδες.

Τέλος, υπολογίζεται ότι από τις συνολικές επενδύσεις το 0,05% αφορά σε επενδύσεις σχετικές με τηνκαταπολέμηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ