Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη 180 επιχειρήσεων από το ΕΒΕΑ

Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη 180 επιχειρήσεων από το ΕΒΕΑ
Μία μικρή βοήθεια θα δώσει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σε 180 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων.

Συγκεκριμένα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών θα παρέχει δωρεάν εξειδικευμένη «συμβουλευτική» μέσω του «Συμβουλευτικού Κέντρου Επιχειρηματικότητας - Σ.Κ.ΕΠΙ.» σε 180 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέσω συγκεκριμένων εξειδικευμένων εργαλείων, θα παρασχεθούν σε 180 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δ. Αθηναίων. Στη συνέχεια σε πενήντα (50) από αυτές τις επιχειρήσεις, θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την εισαγωγή καινοτομιών στις διαδικασίες που συνθέτουν τη λειτουργία τους, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας τους. Παράλληλα, θα προκύψουν δύο (2) συνεργατικοί σχηματισμοί, στους οποίους θα συμμετέχουν 20 επιλεγμένες επιχειρήσεις από το σύνολο των επιχειρήσεων που μετέχουν στην πράξη, με στόχο την παραγωγή 2 σχεδίων δράσης που αναλύουν την υλοποίηση των αντίστοιχων συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Ενδεικτικά οι θεματικές κατηγορίες συμβουλευτικής περιλαμβάνουν: Αναδιοργάνωση, Χρηματοοικονομικά Θέματα, Εξοικονόμηση πόρων, Ενίσχυση εξωστρέφειας, Προβολή - προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών, Ορθή διαχείριση περιβάλλοντος

Ποιοι μπορεί να συμμετέχουν:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα

-Λειτουργούν νόμιμα με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν. Σ. Επ.)

-δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων

-είναι Μικρομεσαίες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008

-δεν δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchising)

Αίτηση συμμετοχής μέχρι 15/05/2015 ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 210 3382467, 210 3382468 και 210 3382341 καθώς και στο e-mail: [email protected]

Το έργο «Σ.Κ.ΕΠΙ.» είναι μέλος του Δικτύου Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων. Το έργο και το Δίκτυο εντάσσονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα “Έργο: Αθήνα" και συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2007-2013 του ΕΣΠΑ. Μέσω του Δικτύου χαράσσεται η στρατηγική για την επιχειρηματικότητα του Δήμου Αθηναίων και γίνεται μία δομημένη παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, έμφαση δίνεται στη στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ