Δωρεάν συμβουλές σε επιχειρήσεις από το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ

Δωρεάν συμβουλές σε επιχειρήσεις από το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ
Δωρεάν συμβουλές για θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε μικρές επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στον Δήμο Αθηναίων παρέχει το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες στις οποίες παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη αφορούν θέματα προώθησης πωλήσεων, οργάνωσης - βιωσιμότητας επιχείρησης, ρευστότητας, ανάπτυξης - εισαγωγής καινοτομίας, με βάση πάντα τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται από έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρηματικότητας & καινοτομίας στον χώρο της επιχείρησης και έχουν διάρκεια περίπου τρεις μήνες για κάθε επιχείρηση που θα ωφεληθεί.

KATΗΓΟΡΙΕΣ

Οι κατηγορίες και τα θεματικά πεδία συμβουλευτικής υποστήριξης αναλύονται ως εξής:

• 1η κατηγορία: Προώθηση πωλήσεων – Θεματικά πεδία: σύνταξη σχεδίου μάρκετινγκ / προβολής, εκπόνηση μελέτης αγοράς εσωτερικού/προοπτικών κλάδου, μελέτης ανταγωνισμού κ.ά.

• 2η κατηγορία: Οργάνωση – Βιωσιμότητα – Θεματικά πεδία: εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου, σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας, υποστήριξη στην αναδιοργάνωση/διοίκηση επιχείρησης κ.ά.

• 3η κατηγορία: Ρευστότητα – Χρηματοδότηση – Θεματικά πεδία: επιχειρηματικός δανεισμός, βελτίωση όρων δανεισμού, πληροφόρηση/υποστήριξη για προγράμματα χρηματοδότησης κ.ά.

• 4η κατηγορία: Εξωστρέφεια – Εξαγωγές – Θεματικά πεδία: μελέτη αγοράς εξωτερικού, οδηγός/βήματα εξαγωγικής δραστηριότητας, δικτύωση επιχείρησης κ.ά.

• Αλλη κατηγορία υποστήριξης – Θεματικά πεδία: φορολογικά ζητήματα, ασφαλιστικά/ εργοδοτικά ζητήματα, θέματα μεταβίβασης/διαδοχής επιχείρησης, θέματα πληροφορικής, θέματα ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων (ISO, HACCP κ.ά.) κ.ά.

Κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να δηλώσει στην αίτηση που επισυνάπτεται μέχρι δύο από τις πέντε κατηγορίες υποστήριξης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της υποστήριξης είναι η δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με την καθοδήγηση έμπειρων και εξειδικευμένων συμβούλων και την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικότητας σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, που δραστηριοποιούνται στον Δήμο της Αθήνας.

Η παροχή της συμβουλευτικής υπηρεσίας αναπτύσσεται σε δύο διακριτές φάσεις:

1. Τη διαγνωστική ανάλυση των αναγκών της μικρομεσαίας επιχείρησης.

2. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και σύνταξη προτάσεων βελτίωσης, την εκπόνηση σχεδίων, μελετών κ.ο.κ. με βάση τις αναγνωρισμένες ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

Οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες θα διαρκούν περίπου 3 μήνες από την έναρξη της συνεργασίας μεταξύ του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ και της επιχείρησης. Ο χρόνος της συμβουλευτικής υποστήριξης δύναται να κατανεμηθεί, ανάλογα και με το είδος της υπηρεσίας και των αναγκών, σε προσωπικές/επιτόπιες επισκέψεις και κατά το υπόλοιπο σε εξ αποστάσεως υποστήριξη (μέσω τηλεφώνου, e-mail και fax) και εργασία γραφείου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους ως εξής:

  • Στο τηλέφωνο 210-8846852 (εσωτ. 403-404), όπου ενημερώνονται σχετικά και υποστηρίζονται στην υποβολή της αίτησης.
  • Υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο για ζητήματα επιχειρηματικότητας: http://tinyurl.com/consulting-athens, ενώ για ζητήματα υποστήριξης καινοτομίας στον σύνδεσμο: http://tinyurl.com/iconsulting-athens.