Πλήρη λειτουργικότητα για τα ΕΛΠ και ΔΛΠ στο Nubis Cloud ERP

Πλήρη λειτουργικότητα για τα ΕΛΠ και ΔΛΠ στο Nubis Cloud ERP
Πλήρη λειτουργικότητα για τα ελληνικά αλλά και για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ και ΔΛΠ) ενσωμάτωσε στο Nubis Cloud ERP η Nubis, μία από τις πλέον καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις στο χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού.


Η Nubis δημιούργησε ένα μοναδικό εργαλείο εξοικονόμησης πόρων για τις ελληνικές επιχειρήσεις στα νέα φορολογικά δεδομένα που έρχονται από 01/01/2015 με την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), που ουσιαστικά ενοποιεί, εκσυγχρονίζει και τυποποιεί τους λογιστικούς κανόνες της Ελλάδας, με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ και ΔΛΠ).
Χρησιμοποιώντας το Nubis Cloud ERP, οι εταιρείες στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση σε μια ιδιαίτερα απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικής τιμολόγησης στη χονδρική και στην λιανική, επιτυγχάνοντας έτσι μείωση στα κόστη συναλλαγών τους, αλλά και στα λειτουργικά έξοδα.
Πλέον οι ελληνικές επιχειρήσεις, έχουν την δυνατότητα μέσα από το Nubis Cloud ERP να εναρμονίσουν πλήρως τις λογιστικές τους διαδικασίες με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και να αξιοποιήσουν τις βέλτιστες λογιστικές και επιχειρηματικές πρακτικές στην δημιουργία και διαχείριση των οικονομικών τους καταστάσεων.
Επιπλέον, μπορούν πλέον να κινηθούν ευέλικτα στις διεθνείς αγορές, αφού οι οικονομικές τους καταστάσεις γίνονται άμεσα κατανοητές από τους διεθνείς επενδυτές λόγω της ευθυγράμμισης που επιτυγχάνεται με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές.
Το Nubis Cloud ERP ενσωματώνει πλήρως και τις περαιτέρω βελτιώσεις και απλοποιήσεις του ΚΦΑΣ που θα τεθούν σε ισχύ από 01/01/2015 και αφορούν σε θέματα αποτίμησης και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων που θα ζητηθούν από τις επιχειρήσεις το 2016 για τις καταστάσεις του 2015.