Εθνική Πανγαία: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για MIG Real Estate

Εθνική Πανγαία: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για MIG Real Estate
Την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους μετοχών (ονομαστικής αξίας €3,00 έκαστη) της MIG REAL ESTATE ανακοίνωσε η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ο «Προτείνων»).

O Προτείνων προσφέρει €3,10 (το «Προσφερόμενο Τίμημα») για κάθε μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που προσφέρεται έγκυρα.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους αποδεχόμενους μετόχους προσφερόμενο τίμημα, θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της ΕΧΑΕ, σήμερα ανερχόμενα σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζομένων Μετοχών επί (Χ) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην E.X.A.E. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Επίσης, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής, το οποίο θα βαρύνει τους Μετόχους οι οποίοι θα αποδεχθούν εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»). Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος αφού αφαιρεθούν τα σχετικά δικαιώματα εκκαθάρισης και ο προαναφερόμενος φόρος.

H ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

1. Η «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (ο «Προτείνων»), η οποία συστάθηκε στις 30/03/2010 (Απόφαση Περιφέρειας Αττικής με αρ. 5941/30.03.2010), είναι εταιρεία καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθμό 009313201000 και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άδεια λειτουργίας με αριθμ. 9/544/18.3.2010), με έδρα στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 6, 105 62 Αθήνα, ανακοινώνει την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση»), σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 10 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει (ο «Νόμος»), προς όλους τους κατόχους (οι «Μέτοχοι») κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €3,00 έκαστη (οι «Μετοχές») της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.», εγγεγραμμένης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με αριθμό 3546201000 και καταστατική έδρα στην οδό Τζωρτζ 4, 106 77 Αθήνα (η «Εταιρεία»). Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται κατά την ημερομηνία της παρούσης σε € 42.222.000 και διαιρείται σε 14.074.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»).

2. Την 12/08/2014, η Marfin Investment Group Holdings A.E. μεταβίβασε στον Προτείνοντα μέσω προσυμφωνημένης χρηματιστηριακής συναλλαγής πακέτο (block trade) το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που κατείχε την 12/08/2014, ήτοι 4.920.000 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 34,96% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι τιμήματος € 2,5 ανά μετοχή. Κατόπιν της απόκτησης του ως άνω πλειοψηφικού ποσοστού, ο Προτείνων σύνηψε την από 12 Αυγούστου 2014 Συμφωνία Πλαίσιο με την κυπριακή εταιρεία Medscope Holdings Ltd, τον κ. Νικόλαο Ιωάννη Γουλανδρή και τον κ. Ηλία Βολονάση (οι «Πωλητές Μέτοχοι») αναφορικά με τη μεταβίβαση προς τον Προτείνοντα των μετοχών που κατείχαν οι Πωλητές Μέτοχοι στην Εταιρεία. Στη Συμφωνία Πλαίσιο συνεβλήθησαν και οι μέτοχοι του Προτείνοντος, «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και «Ιnvel Real Estate (Netherlands) II B.V.». Συγκεκριμένα, δυνάμει της εν λόγω Συμφωνίας, οι Πωλητές Μέτοχοι μεταβίβασαν μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών στον Προτείνοντα το σύνολο των μετοχών που κατείχαν στην Εταιρεία την 12/08/2014, ήτοι 6.734.011 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 47,85% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ως εισφορά εις είδος σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος ύψους 13.394.604,00, με έκδοση 3.348.651 νέων κοινών εξαγοράσιμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ και τιμής διάθεσης 6,23 ευρώ εκάστη και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων του Προτείνοντος. Η αξία της ως άνω εισφοράς σε είδος προσδιορίστηκε στο ποσό των 20.862.096,70 ευρώ, ήτοι 3,10 ευρώ ανά εισφερόμενη μετοχή. Η εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφασίστηκε με την από 12/08/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Προτείνοντος.

3. Κατά την 12/08/2014 και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 11.654.011 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 82,81% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

4. Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης στις 19 Αυγούστου 2014 (η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας στα ως ανωτέρω πρόσωπα το σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου.

5. Μέσω της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, κατά την 12 Αυγούστου 2014. Συνεπώς, οι μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 2.419.989 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 17,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

6. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου, ο Προτείνων προσφέρει €3,10 (το «Προσφερόμενο Τίμημα») για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που προσφέρεται έγκυρα. Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους αποδεχόμενους μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα, θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης (η «Ε.Χ.Α.Ε.»), σήμερα ανερχόμενα σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί (Χ) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην E.X.A.E. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Επίσης, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής, το οποίο θα βαρύνει τους Μετόχους οι οποίοι θα αποδεχθούν εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»). Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος αφού αφαιρεθούν τα σχετικά δικαιώματα εκκαθάρισης και ο προαναφερόμενος φόρος.

6.1 Το Προσφερόμενο Τίμημα είναι σύμφωνο με τα ελάχιστα όρια «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9(4) του Νόμου και τα οποία είναι τα κάτωθι: (α) η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι από την 12/08/2014 και (β) η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε μετοχές της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι από την 12/08/2014.

6.2 Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση:

(α) Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Χ.Α., η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της Εταιρείας κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση είναι € 1,83,

(β) Ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενεργεί συντονισμένα με αυτόν απέκτησε Μετοχές της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, εκτός από τις αποκτήσεις της 12/08/2014. Ειδικότερα, την 12/08/2014, ο Προτείνων απέκτησε 4.920.000 μετοχές της Εταιρείας έναντι τιμήματος € 2,5 ανά μετοχή και 6.374.011 μετοχές της Εταιρείας ως εισφορά σε είδος σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος ύψους 13.394.604,00, με έκδοση 3.348.651 νέων κοινών εξαγοράσιμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ και τιμής διάθεσης 6,23 ευρώ εκάστη. Η αξία της εισφοράς ανά μετοχή ισούται με € 3,10 ανά μετοχή της Εταιρείας. Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9(4) του Νόμου.

7. Το πιστωτικό ίδρυμα «ALPHA BANK A.E.», που έχει συσταθεί νόμιμα και λειτουργεί στην Ελλάδα, πιστοποιεί δυνάμει του άρθρου 9(3) του Νόμου, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει στο ακέραιο το Προσφερόμενο Τίμημα για τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων δικαιωμάτων εκκαθάρισης στην Ε.Χ.Α.Ε. τα οποία τον βαρύνουν. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να σημειωθεί ότι η «ALPHA BANK A.E.» δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για την εκτέλεση της πληρωμής ή την εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης.

8. Ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (όπως ορίζεται στην παράγραφο 11 κατωτέρω).

9. Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και δεν υπόκειται σε αιρέσεις.

10. Η περίοδος αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18(2) του Νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να δηλώσουν ότι αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση (η «Περίοδος Αποδοχής»), θα ξεκινήσει και θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου,όπως αυτό θα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

11. Ο Προτείνων δεν θα κάνει χρήση του δικαιώματος εξαγοράς του άρθρου 27 του Νόμου (squeeze-out).

12. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Δ.Σ. της Ε.Κ., ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, και εφόσον κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας υποχρεούται, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα, όλες τις Μετοχές που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα (το «Δικαίωμα Εξόδου»). Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου, το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων που τυχόν θα ισχύει.

13. Η NBG Securities A.Ε.Π.Ε.Υ ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με καταστατική έδρα στην Αθήνα επί της οδού Μιχαλακοπούλου 91, 115 28, είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό 999301000, εποπτεύεται από την Ε.Κ. (Αρ. Άδειας 5/120/18.11.1997) και έχει άδεια να παρέχει στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1, στοιχείο στ΄ και ζ του Ν. 3606/2007.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η παρούσα ανακοίνωση, το πληροφοριακό δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή ανακοίνωση που σχετίζεται με την παρούσα Δημόσια Πρόταση απευθύνεται αποκλειστικά στα πρόσωπα που δύνανται νομίμως να την αποδεχτούν. Καμία προσφορά μετοχών δε θα γίνει αποδεκτή από ή για λογαριασμό των Μετόχων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, όπου τέτοια προσφορά, προσέλκυση ή διάθεση δύναται να είναι παράνομη. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης, του πληροφοριακού δελτίου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή ανακοίνωσης που σχετίζεται με την παρούσα Δημόσια Πρόταση δύναται, σε ορισμένες χώρες, να περιορίζεται από το νόμο ή κανονισμούς. Κατά συνέπεια, πρόσωπα, τα οποία λάβουν στην κατοχή τους το παρόν έγγραφο, το πληροφοριακό δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή ανακοίνωση που σχετίζεται με την παρούσα Δημόσια Πρόταση οφείλουν να ενημερωθούν και να τηρούν αυτούς τους περιορισμούς και δεν δύνανται να διανέμουν ή να προωθούν τέτοια έγγραφα, ανακοινώσεις και/ή επικοινωνίες σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα. Καθόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Προτείνων, η NBG Securities A.Ε.Π.Ε.Υ και το πιστωτικό ίδρυμα «ALPHA BANK A.E.» αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη για την παραβίαση των ανωτέρω απαγορεύσεων από οποιαδήποτε πρόσωπα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ