Πρόθεση συμμετοχής της Χαϊδεμένος σε διαγωνισμό για διδακτικά βιβλία

Πρόθεση συμμετοχής της Χαϊδεμένος σε διαγωνισμό για διδακτικά βιβλία
Στις διαδικασίες ανάληψης έργων και προμηθειών του Δημοσίου και συγκεκριμένα στο διαγωνισμό για την εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων προτίθεται να συμμετάσχει η εταιρεία Χαϊδεμένος.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία προτίθεται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό (αρ. διακήρυξης π 829 / 22.07.2014) για την εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2015-2016 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ανοικτή διαδικασία) από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος». Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2014 ή σε περίπτωση αναβολής η νέα ημερομηνία που θα καθορισθεί.

Ως προϋπολογισμός δαπάνης για τον εν λόγω διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 7.964.070 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Επίσης, ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι οι ανώνυμες εταιρείες-μέτοχοί της, που οφείλουν σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του Άρθρου 8 του ν.3310/2005 σε συνδυασμό με το Άρθρο του Π.Δ. 82/96 ως ισχύουν να έχουν ονομαστικοποιήσει τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου, οφείλουν να της παράσχουν τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις στοιχεία, που βεβαιώνουν τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις αυτές, περί ονομαστικοποίησης των μετοχών τους.

Τέλος γνωστοποιούνται και οι προβλεπόμενες στο Άρθρο 2 παρ. 2 & 3 του Π.Δ. 82/96 κυρώσεις περί στέρησης: α) των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου τους στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας και β) των κάθε είδους περιουσιακών τους δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ